Blog Image

Hvor lenge skal vi vente?

Uncategorised Posted on Sun, August 02, 2020 22:54:55

”Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, “( Joh.17:22)

Jesus sier at den herlighet, som Gud gav Han, har Han gitt til oss. Ordet herlighet i Det Nye Testamentet er ordet «doxa »på gresk. Det betyr: ære, heder, makt, herlighet, glans, stråleglans og majestet.

Må vi vente på en ny tid med en større herlighet? I løpet av de siste 30 årene har jeg hørt mye profetering om vekkelsen som skulle komme. Det skulle komme en ny tid. Det ble brukt uttrykk som, en større herlighet, en ny vår over landet og turtelduens røst og sangens tid er inne, nå bryter det snart i gjennom, det er gjennombruddets år. Det var et nytt slagord for hvert nye år.

Vi som har vært med en del år har jo sett at det meste av dette bare var ønsketenkning. Og som en pastor sa i en menighet jeg besøkte:” Vi sitter og venter på det store gjennombruddet.” Men når jeg så utover forsamlingen, virket de så deprimerte at du skulle tro de hadde opplevd det store sammenbruddet.

Menigheten bar tydelig preg av den slags forkynnelse. Den lange ventetiden på det store gjennombruddet hadde gjort dem passive, desillusjonerte og skuffelsen og frustrasjonen var stor. Fordi det skjedde jo ikke det som disse ”ønske profetene, hadde ”profetert”. Og vi hører det samme i dag. Jeg tror på både profet tjeneste og profetiske budskap, men mye av det jeg her nevner har vært usunt og gått over stokk og stein.

Må vi fortsatt vente?

Noen sier:” Jeg føler at noe er på vei.” Men det er noe som er tryggere og mer solid enn hva vi føler og det er Jesu fullbrakte verk. Guds Ord har fremholdt for oss essensielle løfter når det gjelder Kristus.

Det første er: ”Jeg vil komme til dere.” Det andre er: ”Jeg vil være i deg.” I 4000 år ventet verden på oppfyllelsen av det første. Og Jesus verdens frelser ble født i Betlehem. Det andre sier Paulus er den hemmelighet som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige, nemlig Kristus i dere håpet om herlighet. ( Kol 1:27-28 )

Frelsesverket er ferdig.

Denne åpenbaringen er like stor som den at Gud ble menneske og kom til jorden. At Kristus bor i deg gjør deg forenet med Ham. Tiden for å vente på at noe skal komme er over. Han har kommet! Frelsesverket er fullført. All verdens synd er sonet, sykdommene er båret. Ånden er sendt og herligheten har kommet. Vi må ikke vente på en større herlighet, den har flyttet inn i oss. Jesus sier at vi har fått del i den samme herlighet som Han har ( Joh.17:22 ).

Vi må ikke vente lenger! Generasjoner før oss måtte vente i 4000 år før Jesus ble født. Nå er det 2000 år siden Jesus gjorde frelsesverket ferdig og satte seg ved Faderens høyre hånd. Vi har ventet lenge nok! Nå venter Han på at vi skal fortelle verden hva Han allerede har gjort.

Der hvor evangeliet blir forkynt, at alt er ferdig, vil budskapet bli stadfestet med tegn og under og Guds herlighet blir åpenbart midt iblant oss! Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤Vi kan ikke rense fisken, før den er blitt fanget!

Uncategorised Posted on Thu, July 02, 2020 15:09:23

Jesus sier: ”Følg Meg, og Jeg skal gjøre dere til menneskefiskere.” ( Matt 4:19 )

Gud har kalt alle troende til å være menneskefiskere. Vår første prioritering burde være å fiske mennesker. Men dessverre har ofte de kristnes prioritering vært å forsøke å rense fisken, før den er blitt fanget, selv om det ikke er mulig

Hva mener jeg med det? Jo, budskapet har ikke vært forsoningens tjeneste, men fordømmelsens tjeneste og en moralsk pekefinger. Når et politisk parti kaller seg ” Kristelig Folkeparti”, burde navnet forplikte.

Men slik jeg ser det, formidler de holdninger som skaper en antipati mot evangeliet. Dersom de i stedet hadde kalt partiet for eksempel ” Moralsk Opprustnings Parti” så hadde jo det vært greit. Jeg tror absolutt at dette landet trenger en moralsk opprustning. Men der er det andre aktører som gjør en bra jobb.

Mange ufrelste mennesker tror at Kristelig Folkeparti representerer kristendommen, Jesus og dermed også evangeliet. Det som er ganske patetisk er å kreve at ufrelste mennesker skal begynne å leve ”kristelig” etter kristne moralske verdier grunnlagt på de ti bud.

Hvorfor hele tiden fordømme og påpeke folkets liv, sysler og moral? Da er det jo ikke så rart at ikkekristne får en antipati mot hele kristendommen.

Hvordan kan ufrelste mennesker klare å leve kristelig før de er blitt født på nytt, blitt en ny skapning og fått Jesus på innsiden?

Sannheten er jo at mennesker går fortapt uten Jesus uansett hvordan de lever. Uavhengig av om de har en høy eller lav moral.

Det er en stor forførelse å tro at mennesker blir frelst gjennom, moralske kjøreregler; kristne verdier, å prøve å holde de ti bud, barnedåp, konfirmasjon, å be Fader Vår eller noen annen form for egne produserte relgiøse gode gjerninger.

Hva er evangeliet?

Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. ”( Joh.3:17 )

Jesus kom ikke for å dømme eller å moralisere verden, men for å frelse den. På korset sonet Jesus all verdens synd. En forbrytelse kan ikke bli straffet to ganger. Når en gjeld er blitt betalt, kan den ikke betales en gang til.

Siden Jesus Kristus led i vårt sted, finnes det ingen straff for oss å sone. Vår skyld eksisterer ikke lenger. Jesus har allerede sonet all verdens synd. Den eneste synd som verden blir dømt for, er at de ikke tror på Kristus ( Joh.16:8-9 ).

Frelsen er alene grunnlagt på nåden og troen på Kristus, uavhengig av våre anstrengelser og lovgjerninger. Gud har allerede gjenopprettet fellesskapet med verden gjennom Sin Sønn Jesus Kristus.

Gud står ikke lenger med en knyttneve eller utrakt moralsk pekefinger mot verden. Men en hånd utrakt til forsoning og tilgivelse. Det eneste som står igjen er om mennesker vil si ja til Jesus.

Dette evangeliet ønsker vi å formidle til mennesker, et budskap om frelse og forsoning, ikke en moralsk pekefinger. Når mennesker tar imot Jesus blir det helt naturlig å leve et helt nytt liv.

Religiøsitet er kun noe man kliner på utsiden mens kristenliv er et nytt liv som bare Jesus kan legge inn på innsiden. Forkynn evangeliet, de gode nyheter! ( Mark 16:15 ). Ønsker deg en fortsatt god sommer! 😊❤️🌞🌻⛱🏊‍♂️Alt vi trenger er Guds nåde!

Uncategorised Posted on Sat, June 27, 2020 08:29:10

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv ( Ef 2:8-9 ).

Derfor så står det: “Av nåde er vi frelst, og det er ikke deres eget verk, er ikke det flott! ” Du tenker kanskje: “Ja men så god som jeg har vært.” Og det har du nok i egne øyne. Eller kanskje du sier: “Ja, men du skal høre hvor lenge jeg har bedt, denne uken her har jeg bedt spesielt lenge.”

La meg heller oppmuntre deg til å speile deg i Guds ord! Da får du se hvordan du egentlig er. For når du ser deg i bibelen ser du hvordan du er, og kommer til å bli. Hvis vi gjør den feilen at vi ikke holder oss i Guds nåde, er vi kun en røver av det kaliberet som hang på korset ved siden av Jesus.

Han sa: ” Vel hvis du er Guds sønn, så stig ned av korset og frels oss!” Men han fikk ikke noe svar tilbake. Jeg liker derimot å være som den andre røveren som sa: ” Kom meg i hu, når du kommer i ditt rike! ” Da svarte Jesus: “Sannelig, I dag skal du være med meg i Paradis!”

Og det er nettopp det; la oss ikke glemme at vi ikke er noe bedre enn noen andre, men at vi trenger Guds nåde alle sammen! For det er av nåde at vi er frelst, og ikke av oss selv, men det er en Guds gave! Ta imot frelsens gave i dag! Ønsker deg en velsignet helg! 😊❤️Lev et Liv i frimodighet, tro og stor glede!

Uncategorised Posted on Wed, June 10, 2020 07:47:30

”Men ofrene er hvert år en påminning om synd.”( Heb.10:3 )

Ofringene under loven var bare en påminnelse om synd. De levde i syndebevissthet og fordømmelse og følte seg alltid uverdige for Gud. Tjenestene i den gamle pakt hadde til oppgave å påminne mennesker om deres synder og lovbrudd. Sjunamitt kvinnen sa til Elia: Er du kommet til meg for å minne meg om min synd, og la min sønn dø? ( 1 Kong 17:18 ).

Under den nye pakt sier Guds Ord at deres synder og deres lovbrudd skal Gud aldri minnes mer. ( Heb.10:17 ). Den eneste synden Den Hellige Ånd vil overbevise verden om, er at de ikke tror på Jesus. Frelsen er å tro på Kristus.

Men hva med oss som allerede tror? Guds ord sier: om rettferdighet, fordi Jeg går til Min Far.( Joh 16:8-11 ). Den Hellige Ånd vil overbevise de troende om at Kristus er deres rettferdighet hos Faderen og at nåden har satt oss fri fra et liv under fordømmelse og anklage. Den nye pakts tjeneste består i å påminne de troende om deres rettferdighet i Kristus ( 2 kor 3:9 ).

Men hva om vi synder?

Du sier kanskje: ” Men hva om vi synder?” Det er jo akkurat da vi trenger nåden, som sier at våre synder og lovbrudd skal Gud aldri minnes mer.( Hebr.10:17 ). Videre sier Guds Ord at vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus Den rettferdige, og Han er selv soningen for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens ( 1 Joh 2:1-2 ).

Nåden setter deg fri fra et liv under fordømmelse, synd og skam.

Det er når vi synder at vi trenger nåde. Men fordi nåden i Kristus har tilgitt oss alt, setter den oss også fri i fra ett liv i fordømmelse og dermed også fri i fra ett liv i synd og skam.

Egenrettferdige og loviske predikanter vil hele tiden påminne deg om dine svakheter og synder. De vil med sin forkynnelse legge deg under et åk av fordømmelse.

Dette er ikke den nye pakts ( rettferdighetens ) tjeneste, men fordømmelsens tjeneste. ( Se 2 Kor 3:6-18 ).

Ikke så rart at mange føler seg uverdige, nedbrutt, blir syke, og livet blir svært tungt. Bokstaven slår i hjel. Fly for ditt liv!, er mitt råd. Så beholder du gleden og helsen! Herren sier: ” Dine synder og lovbrudd vil Jeg aldri minnes. ”aldri, aldri, aldri

Nåden i Kristus har gitt deg kraft til å leve et liv i seier over synd!

Takk Han i dag for at du er rettferdiggjort, fri fra fordømmelse og dermed også satt fri fra ett liv i synd slik at du kan tjene Gud med frimodighet, tro og stor glede! Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️🌞🌻Den øversteprest som vi bekjenner!

Uncategorised Posted on Sat, June 06, 2020 18:56:47

«Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øversteprest, som vi bekjenner.» ( Heb.3.1 )

I dette verset gjemmes en hemmelighet om Jesu apostoliske og øversteprestlige tjeneste.
En apostel betyr en som er sendt ut. Jesus har blitt utsendt fra Gud for å tjene som vår øversteprest. Hva gjør en øversteprest? En øversteprest er en som har fått autoritet fra Gud til å tildele, utføre og virkeliggjøre på våre vegne.

I Hebreerne 3.1. leste vi at Jesus er øversteprest over våre bekjennelser. Han har blitt sendt for å utføre i livet de ordene vi sier.

Hva taler vi om vår situasjon? Taler vi ut det følelsene sier og omstendighetene, eller bekjenner vi Guds eget Ord? Guds Ord sier at «Den svake skal si: «Jeg er en helt» ( Joel 3.15 ). I det samme øyeblikket du sier dette, kan Jesus tilføre deg styrke! Han kom ikke for å gi oss hverken synd, fattigdom eller sykdom. Jesus har ikke makt til det, men er øversteprest for utfrielse, rettferdighet, frihet og legedom.

Husk at når du kommer til Jesus, skal du ikke tale ord av nederlag, men ord som Han kan sette ut i livet – seiersord. Det er dette Jesus har fått i oppdrag av Gud å utføre i ditt liv.

Derfor, bekjenn Guds løfter i din situasjon! Ønsker deg en velsignet helg! 😊❤️Tro på evangeliet!

Uncategorised Posted on Fri, June 05, 2020 11:29:17

«Omvend dere og tro på evangeliet.»( Mark.1:15 )

Jesu budskap var, omvend dere og tro på evangeliet. Hans budskap skapte brytninger i den religiøse verdenen. De skriftlærde og fariseerne kom med fordømmelse og Lovens bud.

Jesus kom med evangeliet, med nåde og tilgivelse som gav mennesker kraft til å leve et nytt liv. ( se Joh.8; kvinnen som ble grepet i hor ).

Jesus innledet en ny æra, en ny vei. Han måtte selv oppfylle Loven for oss, men samtidig begynte han å åpne døren og vise oss veien inn i nåden. På korset ble dette fullbrakt. Kristus oppfylte og avskaffet Loven. Da åpenbarte Han en ny vei, en ny pakt. Han forenet jøde og hedning og gjorde oss til ett nytt menneske, en ny skapning og fylte oss med Sin egen rettferdighet. Slik at vi alle er akseptert av Gud som Hans barn, alene ved troen på Kristus uavhengig av gjerninger.

Etter korset er det ikke Lov og evangelium, men bare evangeliet som gjelder ( Mark 16:15 ).

Omvend dere fra døde gjerninger og tro på Gud.

”med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud.” ( Heb.6:1 ).

Det grunnleggende budskapet i Kristi lære er å omvende seg fra døde gjerninger og så tro på Gud. Døde gjerninger er alt som vi gjør i egen kraft for å prøve å tilfredsstille Guds krav.

Lovens vei er døde gjerninger. Kristi lære er at vi må omvende oss fra Lovens vei og bare tro på evangeliet. Frelsen og det nye livet i Kristus er ikke grunnlagt på noen egne gjerninger og hva vi kan gjøre, men alene på hva Kristus har gjort for hele verden i sitt fullbrakte verk på korset.

”For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. ” ( Ef.2:8-9 ).

Ingen døde eller egne gjerninger kan frelse noe menneske. De gjerningene vil aldri bli akseptert av Gud. Uansett hvor religiøse mennesker er og hvor mange ”Fader Vår” de ber ( Navnet Jesus er ikke en gang nevnt i ”Fader Vår ”), vil gjerningenes vei alltid forbli død som frelsesvei. Bare det Kristus alene har gjort for oss og som vi mottar av nåde ved troen på Ham er bra nok.

Og når Gud anvender oss, så har vi heller ikke noe å rose oss av, Guds Ord sier at det er ferdiggjorte gjerninger, som Gud har lagt ferdig på forhånd for at vi skulle vandre inn i dem ( Ef.2:10 ). Da blir det slik at intet menneske kan rose seg, men Gud får ære i alle ting i Kristus Jesus.

All ære til Kristus og det fantastiske nådens evangelium! Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Adlyd misjonsbefalingen!

Uncategorised Posted on Wed, May 27, 2020 07:38:13

Mark 16:15-18 Og han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge den som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, så de blir friske.

Vi får ikke fullt ut erfare Den Hellige Ånds fylde og manifestasjoner uten å adlyde og gå ut i den store og vidunderlige planen Kristus har for hele verden. Jesus gav oss ikke et misjonsforslag, men en misjonsbefaling.

Den Hellige Ånd blir begrenset i sin gjerning når menigheter og troende forsømmer den ufrelste og ikke evangeliserte verden. Det er dessverre mange bekjennende kristne som kun lever for seg selv og som aldri involverer seg i å nå de unådde med evangeliet.

Hensikten med pinsekraften.

Gud sendte ikke Den Hellige Ånd kun for å tilfredsstille den enkelte kristne til å ha det godt med sine egne “åndelige opplevelser” og selvopptatthet. Det er et stort tillitsverv å få Den Hellige Ånd, et tillitsverv vi må benytte til gagn og hjelp for andre mennesker.

Hensikten med pinsekraften er å være et vitne, ( Apgj 1:8 ) å bringe evangeliet ut til en unådd og lidende verden. Ikke før Guds folk våkner opp til forståelse for sin medvirkning til menneskers frelse, vil kirken få erfare den fulle betydning av pinsekraften.

Apgj 5:32 Vi er vitner om alt dette, vi og Den Hellige Ånd som Gud gav dem som lyder ham. Den kraft og utrustning Gud har lovet, ligger langs lydighetens vei og når vi villig adlyder misjonsbefalingen og går ut i hele verden med evangeliet, vil vi erfare at Guds løfter holder. Herren vil virke med og stadfeste Ordet med de medfølgende tegn. ( Mark 16:20 )

Vær frimodig i dag, og vær Hans vitne. Verden trenger å høre de gode nyheter om Jesu fullbrakte verk på korset! Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️🌞🌻Hva er hensikten med pinsekraften?

Uncategorised Posted on Tue, May 26, 2020 07:29:05

Ap.gj.1:8 « Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg helt til jordens ende.»

Hensikten med å bli fylt av Den Hellige Ånd er ikke bare å tale i tunger, få noen gode følelser og opplevelser, falle under Guds kraft eller oppleve latter i Ånden etc. Selv om jeg tror at Gud kan manifestere seg på ulike måter. Tungetalen er uunnværlig i det personlige bønneliv og den bygger oss opp ( Apgj 2:4. 1.Kor 14:4 ).

Men Guds Ord sier at hensikten med at Den Hellige Ånd kommer over oss, er at vi skal være Jesu vitner til jordens ende. Det tilsvarende verset i det Gamle testamentet finner vi i Sal.111:6 « Kraften i Sine gjerninger har Han gjort kjent for Sitt folk, ved å gi dem folkeslagene til arv.»

Hensikten med pinsekraften er å vinne folkeslagene.

Hensikten med pinsekraften er å vinne folkeslagene. Jesu vitner skulle ikles Guds dynamiske kraft for å kunne vitne med overbevisning blant de ufrelste, med under og tegn.

Ordet vitne på gresk er martyres: Det betyr ikke bare en som gir sitt liv ( martyr ) for Jesu navns skyld; men å være et vitne; å bevitne; bære frem vitnesbyrd; legge frem håndfaste bevis på at det man sier er gyldig og sant.

Ap.gj.4:33: « Og med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle.»

Når du er blitt døpt i Den Hellige Ånd og ikledd Guds kraft, er du et kvalifisert vitne. Den Hellige Ånds overbevisning vil følge ditt vitnesbyrd.

Vær derfor riktig frimodig i dag, gå ut på misjonsbefalingen og gjør Hans gjerninger. La Kristi kjærlighet virke igjennom deg! Ønsker deg en herlig velsignet pinse! 😊❤️Next »