Blog Image

Flytt inn i Salme 91 og bli fastboende!

Uncategorised Posted on Sat, March 28, 2020 16:36:11

I uforutsigbare tider er det mange som opplever at de mister det som er kjent og trygt, da er det godt at Guds ord er vår klippe. Derfor vil jeg oppmuntre deg til å flytte inn i Salme 91. Jeg ønsker å gi deg noen grunnleggende prinsipper fra Guds Ord, som du kan tilegne deg ved tro. Gud har kalt oss til å leve et fantastisk liv i tro. I Rom. 1. 17. står det at: «… Den rettferdige skal leve ved tro».

Grunnlaget for vår rettferdighet er ikke våre egne gjerninger og prestasjoner, men hva Jesus gjorde på korset for oss. Han ble gjort til synd for oss, for at vi skulle bli rettferdige for Gud (2. Kor. 5. 21).

Derfor når vi skal ta del i Guds løfter om beskyttelse, som er gitt oss i Salme 91, mottar vi de ved tro og ikke fra våre egne følelser, erfaringer, sanselig kunnskap og opplevelser.

Salme 91 begynner med å si at vi sitter i «Den Høyestes ly» og bor i «Den Allmektiges skygge.» I Nytestamentlig tankegang, forenes dette godt med Ef. 2. 6. Der det står at «I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham».

I begge de to bibelsitatene kommer det frem at vi er satt i himmelen i en posisjon av hvile og herredømme.

Ser vi dette i sammenheng med Ef. 1. 22-23: «Og Han la alle ting under Hans føtter, og gav Ham til menigheten som hode over alle ting, menigheten som er Hans kropp, fylden av Ham som fyller alt i alle».

Bildet Guds Ord viser oss klart, er at Kristus er hodet og kirken er Kristi legeme på jorden. Alle ting er under Hans føtter. Føttene er en del av legemet, altså oss. Det betyr at du allerede er oppreist med Kristus, og sitter med Ham i det himmelske i en posisjon av autoritet over alle ting. Vårt utgangspunkt er ikke at vi strever mot seier en gang i fremtiden, men at seieren allerede er vunnet av Kristus på korset. Derfor kan vi i Hans navn utøve autoritet over pest, virus og sykdommer og de må bøye seg.

Fra denne seiers posisjonen, at alle ting er underlagt våre føtter, kan vi regjere i livet , som det står i Sal. 91.13: «På løve og orm skal du trampe, ungløve og slange skal du trå under fot». Dette bildet finner vi også igjen i Nytestamentlig tankegang i Lukas 10. 19.: «Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere». Slanger og skorpioner representerer all fiendens velde. Fordi de er under våre føtter, har vi autoritet over dem i Jesu navn.

Flytt inn i Salme 91 og bli fastboende. Hvil og fryd deg over din seiers posisjon i Kristus.Guds beskyttelse for corona virus er tilgjengelig for hver den som tror!

Uncategorised Posted on Wed, March 18, 2020 15:52:34

Salme 91. 3,5,7,10 sier: «Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde.

Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om dagen,

Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, blir du ikke rammet.

Det skal ikke hende deg noe vondt, ingen plage skal komme nær ditt telt (bolig)».

Gjennom sosiale media blir vi hele tiden informert om corana viruset og denne skremmende sykdommen. Vi tar denne situasjonen på alvor og har full forståelse for at mennesker kan bli redde. Vi er takknemlige for at politikere og helsepersonell gjør det de kan for å begrense spredningen av dette alvorlige viruset. Derfor anmoder vi alle om å respektere smittevernforskriftene.

Men gjennom alt dette, kan vi sette vår lit til Herren og Hans løfter om total beskyttelse. Bibelen sier at selv om vi tar imot informasjon fra mennesker, har vi også en annen kanal som er overordnet menneskers fakta. Og det er Sannheten i Guds Ord. Det står over alle ting. Guds vitnesbyrd er større enn menneskers vitnesbyrd.

1.Joh. 5.9.: «Vi godtar jo vitnesbyrd fra mennesker, men Guds vitnesbyrd er sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn».

Det finnes et vitnesbyrd, som er større, og det er hva Jesus har gjort for oss på korset. Menneskelig fakta kan være at sykdommen er fryktinngytende og dødelig, men vi har en informasjon som er overordnet og det er sannheten i Guds Ord.

Sal. 138.2: «…Du har gjort ditt navn og ditt ord større enn alle ting.»

Mennesker mottar menneskelig, sanselig informasjon og kunnskap gjennom universiteter, høyskoler og diverse media og kanaler, men det finnes en kunnskap, som vi bare kan motta fra himmelen, som kalles åpenbaringskunnskap. Den blir åpenbart i vårt hjerte ved Guds Ord og Den Hellige Ånd.

 Og som Jesus sier til Peter i Matteus 16. 16-17: «Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»  Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.»

Denne åpenbaringskunnskapen mottas gjennom fellesskapet med Herren og at Den Hellige Ånd gjør Guds Ord levende for oss. Åpenbaringskunnskap i Guds Ord resulterer i en urokkelig tro på Guds beskyttelse hele døgnet.

Takk Han i dag for Hans løfter og trofasthet, som står evig fast.

Ønsker alle en velsignet dag!Gud hører dine bønner!

Uncategorised Posted on Sun, January 26, 2020 10:57:09

Jeg opplever at mennesker ringer inn sine bønneemner, eller sender dem til meg i mail. De vil at jeg skal be for deres behov og det gjør jeg gjerne. Likevel har det undret meg hvorfor de ikke henvender seg til Gud direkte og ber selv? Hva er det som gjør at de tror at Gud hører mine bønner bedre enn deres egne?

I Jakobs brev , kapittel 5, vers13 står det : «Er det noen blant dere som lider? Da skal han be.»

Den amerikanske oversettelsen, The Amplified Bible, utdyper det samme verset slik : « Er noen blant dere plaget – dårlig behandlet , lider ondt. Han skal be» (Jak. 5.13).

Ut i fra dette verset ser vi at Guds Ord sier at den som har det vondt, han skal be. Det står ikke i denne sammenhengen at han skal be andre om å be for seg, men han skal be selv.

Ofte er det slik at de som sliter umiddelbart ber om forbønn, i stedet for først å be selv. Det er selvfølgelig ikke noe galt i å få andre til å be for seg, men du kommer aldri frem til en forandring som varer i livet ditt, før du begynner å be selv. Først da vil du få dine egne verdifulle troserfaringer og din tro og tillit til Gud vil vokse.

Gud hører dine bønner like godt, som Han hører andre sine bønner.

1.Peter, kapittel 3, vers 12 sier: «For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn.»

Det er en aha opplevelse når vi forstår at vår Far i himmelen ikke favoriserer noen av sine barn. Alle har vi den samme unike plass i Hans store hjerte. Gud elsker hver eneste en av oss like høyt, som Han elsket sin dyrebare Sønn, Jesus Kristus (Joh. 17. 23).

Vi har alle den samme frelsen og rettferdiggjørelsen, ingen av Guds barn er mere rettferdig enn andre. Vår rettferdighet ble gitt som en gave når vi tok imot Jesus Kristus og ble født på nytt. Vi ble nye skapninger og tok imot Guds liv og natur. Denne nye naturen har gjort oss rettferdig og ingen har noen større og bedre rettferdighet enn andre. Vi tilhører alle den samme familien. Nå er vi Guds barn, Hans sønner og døtre. Det gjør at vi har de samme rettighetene. Derfor vil Gud høre dine bønner like godt som Han hører den mest profilerte forkynneren.
Selv om vi kan ha ulike tjenester og gaver, gjør ikke det at Gud ser på noen av sine barn som mer eller mindre betydningsfulle. Derfor har vi de samme rettigheter til det samme fellesskapet med Faderen. Vi har også de samme rettighetene til å bruke Jesu navn i bønn.

Joh. 16.23-24: «På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.  Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.»

Fundamentet for troen er Guds Ord og Guds løfter.

Finn skriftsteder som gir deg løfter for det du står i tro for.

1.Johannes , kapittel 5 , vers 14-15: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje ( Guds Ord). Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. »

Be ut Guds Ord og Gud garanterer deg bønnesvar!Kristus vår evige rettferdighet!

Uncategorised Posted on Mon, January 20, 2020 11:04:16

” Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad, til å innelukke overtredelsen, og til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller Helligste.” ( Daniel 9.24)

Mange kristne tror at vi mister fellesskapet med Herren når vi synder, og at vi må bekjenne våre synder for å bli rettferdige igjen. Som nytestamentlige troende, er vi ikke bare rettferdige frem til vår neste overtredelse, men Guds Ord sier at vi gjennom troen på Kristus har fått en evig rettferdighet.

Dersom vi tror at fellesskapet med Herren blir brutt når vi synder, vil det hindre oss i å komme frimodig frem for nådens trone for å ta imot fra Ham. I stedet vil vi trekke oss unna samfunnet på grunn av en følelse av mislykkethet, fordømmelse, uverdighet og frykt. Det vil hindre oss i å komme til Ham når vi har problemer og trenger nåde og hjelp.

Men i virkeligheten kommer både ordet relasjon og fellesskap fra samme greske rot “koinonia” . Dette betyr at selv om du feiler, vil hverken relasjonen eller fellesskapet med Herren bli brutt. Våre synder og feilsteg har allerede blitt betalt for på korset. Hvordan kan vi miste vår rettferdighet i Kristus, når den bygger kun på troen på Hans fullkomne verk, og ikke vår ufullkommenhet? For å se vår evige rettferdighet i Kristus, se på profetien i Daniels bok, om Jesu fullbrakte verk på Golgata. Daniel 9.24. beskriver oppdraget til den kommende Kristus Messias slik: ” ..å gjøre slutt på syndene , til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet.”

Vi kan fryde oss i dag over at Jesus har oppfylt denne profetien. Blodet av bukker og okser i Den Gamle Pakt , sørget kun for midlertidig rettferdighet for Israels barn, og derfor måtte de ofre på nytt hver gang de syndet. Dyreoffer var kortvarig, mens Jesu blod er guddommelig og evigvarende. Derfor kunne Jesu blod gi oss en evig rettferdighet. Jesus tok bort synden på korset og gav oss en evig rettferdighet. ” I så fall måtte han ha lidd mange ganger helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Men nå har han åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer.” ( Heb. 9.26)

Jesus må ikke bli korsfestet på nytt gjentatte ganger hver gang vi feiler, fordi enhver synd har blitt betalt for på korset. Vi må stole på hvor perfekt Hans fullbrakte verk er. I dag , som en troende, er vi ikke bare rettferdige frem til vår neste synd. Vi har en evig rettferdighet ved troen på Kristi verk på korset. Når vi ser dette, blir vi frie fra fordømmelse og syndens makt blir brutt i våre liv. Jesus sier i Joh. 16.8-11: ” Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.” Den Hellige Ånd skulle overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.

Den eneste synd Den Hellige Ånd vil overbevise verden om, er at de ikke tror på Kristus. Frelsen er basert alene på troen på Kristus. Men hva skal Den Hellige Ånd overbevise oss om som allerede tror på Kristus? Det Den Hellige Ånd vil overbevise oss troende om, er rettferdighet fordi Jesus går til Faderen. Ved troen på Kristus er vi evig rettferdige.Frykt ikke; din Frelser har kommet!

Uncategorised Posted on Sun, December 29, 2019 10:54:25

Lukas 2:10-11 «Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.»

Snart skal vi feire jul igjen, som en påminning om at Jesus kom inn i denne verden for å være vår Frelser og Herre.

Jesus er ikke lengre det lille barnet i krybben, men vår seirende og triumferende Herre og mester.

Engelen startet sitt budskap om Jesu komme med å si: «Frykt ikke!» I dag enda mer enn noen gang før er dette budskapet aktuelt. I en verden med uro og mange trusler mot mennesker, lyder det et høyt og tydelig «Frykt ikke!» over våre liv og vår situasjon.

Kristus har vunnet en evig seier for oss på Golgata. Vi behøver ikke å være redde eller fryktsomme, fordi vi har en Frelser! Kristus kom for å fri oss ut av mørkets makt og sette oss over i den elskede Sønnens rike.

Når vi går inn i julehøytiden, kan vi fryde oss over den store nåde som har blitt oss til del: Vi har fått Messias som vår Frelser og Herre.

Vi kan også minne hverandre på at Gud ønsker at hele folket, alle mennesker, skal få ta del i denne store frelsens gave. Det er derfor vi aldri kan slå oss til ro, men stadig strekker oss lengre ut, for å fortelle enda flere mennesker om frelsens hemmelighet i Kristus Jesus.

Ønsker dere alle en velsignet julehøytid! 

I Kristus for de unådde.
Asbjørn og Gunlaug SkjortnesJesus vil etterlyse en spesiell type tro i endetiden, før Han kommer tilbake!

Andakt Posted on Wed, November 13, 2019 13:53:46

Jeg sier dere at Han skal skynde seg å gi dem deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?» (Luk.18:8.)

I lignelsen om enken, som krevde sin rett overfor sin motstander, etterlyser Jesus en spesiell type tro i endetiden før Han kommer tilbake. Han sier: «Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?» Jesus spør ikke om det vil finnes troende, altså frelste. Nei, Han etterlyser en spesiell type tro, som gjør slik som enken i lignelsen. Hun aksepterte ikke et nei, men krevde sin rett overfor sin motstander.

Er du født på nytt, har du en slik overvinnende tro i ditt hjerte, som seirer over verden. (1. Joh.5:4) Men du trenger kanskje å lære deg hvordan du frigjør den troen ved å handle på Guds Ord.

La Gud være din kilde.

Guds Ord sier at den virkelige enke står alene, hun har satt sitt håp til Gud.(1. Tim 5:5 )

Å være en virkelig enke i troen er å miste alle sine forsørgere her, og bare ha himmelens Gud som forsørger og kilde. Det er den troen som står alene og står urokkelig fast på Guds Ord og krever sine rettigheter. Alt for mange setter sin lit til mennesklige krykker, i stedet for å sette sin lit til Gud og Hans Ord. Gud kan bruke diverse instanser som kanal for å velsigne deg, men det er viktig at Gud alltid er din kilde.

Smith Wigglesworth som blir kalt troens apostel sier: « At Gud gjerne går forbi tusen mennesker for å nå den, som har tro til Han.»

Enketroen handler på Guds Ord.

«I sannhet sier Jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias dager, da himmelen var stengt i tre år og seks måneder og det kom en stor hungersnød over hele landet. Men Elia ble ikke sendt til noen av dem, bare til Sarepta i Sidon – landet, til en kvinne som var enke. (Luk.4:25-26;1. Kong.17 )

Hvilken enke var det profeten ble sendt til? Det var enken i Sarepta i Sidon – landet. Hun hadde bare en håndfull mel i krukken og litt olje i karet. Og da Elias kom, var hun ute og sanket ved. Siden skulle hun gå hjem og bake et siste brød til sønnen og seg selv for deretter å legge seg til å dø. Da sier Elias: Gå hjem og bak en kake til meg først!Dette virker jo veldig ubarmhjertig av profeten, å ta fra henne det lille hun hadde. Men han lærte henne et troens prinsipp. I stedet for at hun kun tenkte på sitt eget behov, så sådde hun inn i Guds rike først. Enken handlet på Elias` ord i tro og gav det hun hadde.

Kvinnen gikk hjem og stakk hånden ned i melkrukka og sannelig når hun tok opp en håndfull mel, så kom det to nye håndfuller nedi krukka! Og det samme skjedde med oljen. Melet økte i krukken og oljen økte i karet. Hun fikk oppleve et kontinuerlig mirakel. I stedet for at hun og hennes sønn døde, ble Gud hennes kilde og deres behov ble møtt.

Hva var dette? Det var Gud som sto bak profetens ord! Hun handlet i tro på Guds Ord gjennom profeten og Gud ble hennes forsørger! Hun var en virkelig enke i troen.Guds vilje ble åpenbart på korset, du har fått legedom!

Andakt Posted on Tue, October 01, 2019 14:18:53

Jesaja 53:4-5 Sannelig, det er våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar. Likevel regnet vi Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig.

Men Han er såret for våre overtredelser, Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Mange syke mennesker roper til Gud om at Han må helbrede dem. De venter på den rette tid for at det skal skje. Når er det Guds time for meg?

Men min oppmuntring til deg ut ifra Guds Ord er at du ikke lenger behøver søke, be, streve eller anstrenge deg for å bli legt. Gud har allerede gitt deg legedom.

«Ved Hans sår har vi fått legedom. (Jes.53.5)

«Han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.» (Matt 8:17)

«… ved Hans sår ble dere legt.» 1. Pet.2:24

Ut ifra disse tre versene ser vi helt klart og tydelig at helbredelse ikke er noe som skal skje, men noe som har skjedd. Det vil si at det er fortid, perfektum, en handling som er avsluttet før nåtiden.

Jesus har tatt dine synder på korset, slik at du skal slippe å leve under fordømmelse og selvbebreidelse, men kan ta del i Hans tilgivelse og rettferdighet. (2. Kor.5:21) Slik tok også Jesus dine sykdommer, for at du skal slippe å leve i frykt for sykdom og død, men leve i helse og styrke.

Ta imot Hans legedom i dag!

Se, nå er den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag! (2. Kor.6:2)

Du kan ta imot helbredelse i dag like enkelt som du tok imot frelsen. (Rom.10:9-10)

Du trodde i hjertet og bekjente med munnen. På samme måte kan du tro i ditt hjerte at du allerede har fått legedom ved Jesu sår. Så takk og pris Han og proklamer Guds Ord frimodig i dag. Guds nåde er at du allerede er legt ved Hans sår! Ønsker deg en velsignet dag!Paulus`s budskap til kong Agrippa, politikk eller evangelium?

Andakt Posted on Thu, August 08, 2019 09:03:17

”Underveis, konge, så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle omkring meg og dem som var med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.’ Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Og Herren sa: ‘Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene! Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningfolkene. Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget.’” ( Ap.gj. 26: 13-18 )

Paulus`s budskap til kong Agrippa , var ikke som mange ville ha formidlet i dag hvis de stod overfor en statsleder. Han holdt ikke et foredrag om politikk eller kristne verdier. Det finnes ingen Guds kraft i et slikt tannløst budskap. Kraften ligger i forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus. Det er det eneste budskapet som kan forvandle noen og gi mennesker et nytt liv.

Paulus selv sier jo at etter rettferdigheten i Loven var han ulastelig. Han var helhjertet i sitt forhold til sin religion Jødedommen. Ja, han var så nidkjær at han fnyste av trusler og forfulgte de kristne. Paulus hadde sikkert en høyere moralsk standard og religiøse verdier enn de fleste, men allikevel hadde han ikke livet i Gud. Han var bare religiøs. Det var først når han møtte Jesus på veien til Damaskus at Paulus ble en ny skapning og fikk et nytt liv. Da ble han fullstendig forvandlet. Det gamle livet og hans forhold til Loven og Jødedommen aktet han som søppel i forhold til å kjenne Kristus og bli rettferdiggjort alene ved troen på Han.

Paulus avsluttet sitt møte med kong Agrippa ved å forkynne evangeliet om hva Kristus gjorde for alle mennesker på korset. ( Ap.gj.26:22-23)

Paulus vitnet om Guds nådes evangelium.

”Derfor kan jeg med glede avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.” ( Ap.gj. 20:24)

Paulus`s fokus var hele tiden å vitne om Guds nådes evangelium. Hans vitnesbyrd til kong Agrippa var så tydelig og klart om hvordan han møtte Jesus på veien til Damaskus. Han vitnet om hvordan hans eget liv var blitt forvandlet av Guds nåde, om sitt kall til hedningene, at Jesus var den Messias som de ventet på og om hva Kristus har gjort for alle mennesker på korset. Dette resulterte i at kong Agrippa selv sier til Paulus: ” Du overtaler meg nesten til å bli en kristen.”( Ap.gj. 26:28)

La ikke menighetene bli politiske arenaer der partipolitikk blir fremtredende. Men la oss holde oss til hva Guds Ord sier; at vi kun skal be og takke Gud for lederne i landet. (1.Tim.2:1-4)

Vårt mandat som Guds menighet er først og fremst å forkynne Guds nådes evangelium slik at mennesker kan bli frelst og få sine liv forvandlet. Derfor bør dette også være menighetens fokus. Vær ett frimodig vitne om Guds nådes evangelium i dag!Next »