Jeg ber om at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg.

Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som Vi er ett:

Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik som Du har elsket Meg.» (Joh.17:21-23)

Jesus sier at den herlighet, som Gud gav Han, har Han gitt til oss. Ordet herlighet i Det Nye Testamentet er ordet « doxa »på gresk. Det betyr, ære, heder, makt, herlighet, glans, stråleglans og majestet.

Guds Ord sier at mennesket er skapt lite ringere enn Gud og at Han har kronet oss med herlighet og ære. ( Sal.8:6 )

Mennesket var skapt til å leve i samfunn med Gud og bære Guds herlighet, makt og ære. De skulle være Hans representanter på jorden og fylle jorden med Hans herlighet.

Gjennom syndefallet mistet mennesket fellesskapet med Gud og fikk del i syndens natur. Mennesket som var skapt i Guds bilde, ble bortvist fra Guds nærvær fordi Gud ikke kunne ha samfunn med synd. Syndens frø produserte sin høst og mennesket begynte å forfalle og dø og de mistet den herligheten de hadde.

Gjennom den nye fødsel fikk du tilbake denne herligheten.

Jesus døde i vårt sted, Han tok på seg straffen for all vår synd. Han betalte for menneskehetens opprør. Syndens lønn var døden og Jesus døde som vår stedfortreder. Siden Jesus Kristus døde i vårt sted, finnes det ingen straff for oss å sone. Vår skyld eksisterer ikke lengre. Vi har fått del i Kristi rettferdighet og står rene innfor Gud. Og gjennom den nye fødselen, har vi fått herligheten tilbake.

«For Gud som bød lyset å skinne ut fra mørket. Han har latt det skinne i våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skinne fram.

Men vi har denne skatten i leirkar, for at den veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss.» (2,Kor:4:6-7)

Skatten i vårt hjerte er Guds herlighet, Kristus bor nå i deg og du er fylt av Hans herlighet. Du er bærer av Hans herlighet og makt. Gud blir kalt for herlighetens Far (Ef.1:17) Da er det jo selvsagt at Hans barn har fått del i den samme herligheten, som sitt Opphav.

Takk han i dag, fordi du har fått del i Kristi herlighet!