Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. ”( 2 Kor.5:17)

Som et resultat av at vi har blitt nye skapninger og fått en ny identitet, vil vi få et rett selvbilde. Vår selvfølelse blir gjenopprettet. Guds Ord sier: Se, alt er blitt nytt.”

Den Hellige Ånd gir deg åpenbaring i Guds Ord, der du ser at alt har blitt nytt. Du er derfor ingen uverdig synder frelst av nåde, men en helt ny skapning med en ny identitet skapt i Kristus Jesus. Gud ser deg i Kristus. I Ham er du akseptert og rettferdig. ( 2. Kor.5:21)

Du har en rett stilling innfor Gud, som om synd aldri har eksistert. Jesu blod har utslettet alle dine synder. Du står i Guds nærhet fri fra skyld, selvbebreidelse, fordømmelse, mindreverdighet og frykt. Fri fra enhver følelse av ikke å være bra nok for Gud Vi vet at vi er elsket, akseptert og godtatt av Gud. Vi lever ikke lengre i syndebevissthet, men i rettferdighets bevissthet. Det gir oss glede og frimodighet.

Det gamle mennesket ble korsfestet.

”For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. (Rom.6: 6-7)

Jesu blod tok seg av alle dine synder, mens korset tok seg av synderen. Det gamle mennesket ble korsfestet. Ditt gamle liv som synder opphørte. Vår gamle identitet døde. Vi døde med Kristus. ( Rom.6:18)

Du døde bort fra syndens dominans, dårlige vaner, sykdommens og fattigdommens forbannelse, ja alt du kan identifisere med det falne mennesket. Synderen døde og ble begravd. Opp av graven ble det nye mennesket, den nye skapningen, født ved Jesu oppstandelse fra de døde. Ved Ham ble vi oppreist fra de døde, og satt med Ham i det himmelske for å leve det nye livet i Kristus.

Du har fått en ny identitet. Du lever ikke lengre selv, men Kristus lever i deg.( Gal 2:20)

Lev i dag det nye livet i troen på Kristus. Vær en Jesus person som vandrer i tro og kjærlighet!