Først sier Han: ”Offer og gave, brennoffer og syndoffer, ville Du ikke ha, og Du hadde heller ikke behag i dem ”- det som altså etter loven blir båret fram. Deretter sa Han,” Se, Jeg kommer for å gjøre Din vilje Gud. ”Han tar bort det første, så Han kan innsette det andre.” (Heb.10:8-9)

Gud var ikke fornøyd med Den Gamle Pakts ordninger; med prestetjenesten, lovens bud, renselser og ofringer m.m. Det var umulig at blodet av bukker og okser kunne fjerne synden, slik at de ikke lenger kunne ha synd på samvittigheten. Gud så frem til en ny dag da Han kunne ta bort det første, Den Gamle Pakt. Slik at Han kunne innsette det andre, Den Nye Pakt.

Den nye skapningen i Kristus har fått et nytt prestedømme basert på et fullkomment offer, som kunne ta bort synden for alltid og et nytt bud; kjærlighets budet. Vårt liv er grunnlagt på Kristi fullbrakte verk.

Jesus opprettet Den Nye Pakt ved sitt blod på korset.

For hvor det er et testamente, der er det også nødvendig å få bekreftet at den som opprettet testamentet er død. For et testamente kommer først til å gjelde ved død, for det trer aldri i kraft så lenge den som satte det opp, er i live. Derfor ble heller ikke den første pakten innviet uten blod. ”( Heb.9:16-18)

Den Nye Pakt, Det Nye Testamentet, ble opprettet ved Jesu død på korset. Et testamente kan jo ikke tre i kraft før den som opprettet det er død. Ved sin oppstandelse i fra det døde har Jesus gitt oss sitt testamente. Og som vår Talsmann og Advokat i himmelen (1.Joh.2:1) overvåker Han testamentet slik at vi av nåde ved tro får del i alt det , som rettmessig tilhører oss i Kristus Jesus.

Kristus åpenbarte seg for å ta bort synden, ved å gi seg selv som offer. ( Heb. 9:26)

Gud så frem til den dagen da Han skulle opprette en ny pakt, som ikke bare dekket over syndene, slik som i Den Gamle Pakt. Men som tok bort synden for alltid. Han vant en evig forløsning. På grunnlag av at vi har fått del i Guds rettferdighet i Kristus, har vi ikke lengre synd på samvittigheten. Vi har blitt renset en gang for alle og blitt fullkomment frelst. (Heb.7:25)

Jesu blod fjernet våre synder, mens korset tok seg av synderen. Det gamle mennesket ble korsfestet og døde. Vi ble født på nytt, ble nye skapninger med en ny identitet i Kristus.

Jesu blod har renset vår samvittighet slik at vi kan tjene den levende Gud i dag med frimodighet og glede.