For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at da Han var rik, ble Han fattig for deres skyld, for at dere ved Hans fattigdom skulle bli rike. ( 2. Kor.8:9)

Rik? ? ? Ja, eia var vi der, tenker du kanskje. Men du er der. Ja, jeg vet jo at Jesus ble fattig for at jeg skulle bli åndelig rik. Nei, dette verset står i en helt annen sammenheng. Det er snakk om en innsamling av penger til menigheten i Jerusalem. I denne forbindelse sier Paulus at vi skulle bli rike. Guds Ord sier at Jesus var rik; men ble fattig for vår skyld for at vi ved Hans fattigdom skulle bli rike. Jesus levde i himmelen, et sted med rikdom og overflod, flotte perler og gater av gull. Men på korset ble Han fattig og en forbannelse for vår skyld, for Guds Ord sier: Forbannet er hver den som henger på et tre; Jesus ble fattig, sulten; tørst og naken på korset. Forbannelse rammet Ham for vår skyld, for at vi skulle bli rike. Du er velsignet og velstående i Kristus.

Kjøpt fri fra lovens forbannelse.

Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse; Uttrykket ”Loven” viser til de fem Mosebøkene. I følge disse var straffen for å bryte loven trefoldig: fattigdom, sykdom og åndelig død. Guds Ord sier at Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, for at vi skulle komme under Abrahams velsignelse. ( Gal.3.13-14)

Jesus tok din fattigdom; for å gi deg sin rikdom og velsignelse.

Jesus tok din sykdom for å gi deg legedom og styrke.

Jesus tok din straff og død for å gi deg rettferdighet og evig liv.

Du har fått del i Abrahams velsignelse.

Da Gud åpenbarte seg for Abraham sa Han: ”Jeg er Den Allmektige Gud.” ( 1 Mos.17:1)

På originalspråket i Det Gamle Testamentet; hebraisk, står det at Gud sa; Jeg er El Shaddai:” Det betyr: Den Gud som er mer enn nok ”, eller ”Den tilstrekkelige.”

Gud var mer enn nok for Abraham. Han var overflodens Gud. Vi kan lese om Abrahams velsignelse i 1. Mos.13:2 at han var meget rik på buskap, sølv og gull. Gud er din Gud, slik Han var Abraham, Isak og Jakobs Gud. På korset tok Jesus din forbannelse for at du skulle få del i Abrahams velsignelse.

Gud velsignet Abraham for at han skulle være en velsignelse. På samme måten er Gud din forsørger og mer enn nok for deg. Hensikten med at du er rik og velsignet, er ikke bare for din egen del, men for at du skal være en velsignelse. Da kan du gi ut til de som trenger det og finansiere evangeliet til en døende og u nådd verden. Takk han i dag, for at du er rik og velsignet.