”Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning,” (1.kor.1:30)

Guds Ord sier ikke at du skal helliggjøre deg selv, men det sier at Kristus har blitt vår helliggjørelse. Han har kjøpt helliggjørelsen til oss. Det er en del av Hans verk på korset. For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som ble helliget. Ved Guds vilje er vi blitt helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. ( Heb.10:14,10 )

Helliggjørelse kommer ikke ved vår egen anstrengelse, men tas imot som en del av det verket Jesus gjorde på korset. Han har like mye gitt oss hellighet, som tilgivelse og rettferdighet.

Derfor har du like stor rett til å ta imot Kristus som din helliggjørelse, som du tok imot Ham, som din rettferdighet.

Kristi helliggjørelse mottas som en gave.

Kristi helliggjørelse mottas, som en av de gaver, som Gud i sin frie nåde har gitt oss. Om det ikke er en gave, da er det heller ikke en del av gjenløsningen. Men dersom det hører med til Kristi fullbrakte verk, da er den like fri og tilgjengelig, som vår rettferdighet i Kristus. Den kommer inn i vårt liv ved at Jesus personlig bor i oss. Han blir vår helliggjørelse og lever Sitt liv gjennom oss.