For om den første pakten hadde vært feilfri, da ville det ikke blitt søkt rom for en annen i stedet. ”( Heb.8:7)

Etter Jesu oppstandelse i fra de døde, har Gud opprettet en ny pakt, som er så mye bedre og som hviler på bedre løfter.( Heb 8:6)

Guds Ord sier at fordi det var noe å utsette på den første pakten, fikk vi en annen i stedet. Noen hevder at vi både må forholde oss til Den gamle og Den nye pakt. Enkelte hevder at Jesus oppfylte loven, men Han avskaffet den ikke. Det betyr at vi må forkynne litt gammelt og litt nytt. At vi må forkynne Loven; de ti bud og samtidlig nåden og kjærligheten i Kristus. Det blir å halte til begge sider. Åndelig sett så blir dette rene lapskausen med både nåde og krav. Hva sier Guds Ord? Guds Ord sier at vi har fått en annen pakt i stedet for den første pakt.

Jesus avskaffet Loven; de ti bud.

Dette gjorde Han da Han i Sitt kjød avskaffet fiendskapet; det vil si budenes lov som er i forskriftene, for i Seg Selv å skape et nytt menneske av de to og på den måten skape fred.” ( Ef.2:15)

Jesus ikke bare oppfylte loven, da Han ropte: ”Det er fullbrakt. Men Han avskaffet budenes lov, som er i forskriftene, altså Loven, de ti bud.

Jesus tilveiebrakte en fullkommen frelse og rettferdighet for evig, som ikke er basert på lovgjerninger og krav, men alene nåden ved troen på Kristus.

Jesus vant en evig forløsning og våre synder minnes Han aldri mer. Vi har fått en ny pakt i stedet for den gamle og en ny prestetjeneste grunnlagt på et fullkomment offer. Og som nye skapninger i Kristus Jesus har vi fått ett nytt bud, kjærlighets bud, i stedet for ti. Vi har fått forsoningens tjeneste i stedet for fordømmelsens tjeneste. Vi forkynner liv i stedet for død. Nå trenger vi ikke lengre å søke etter Guds herlighet i fysiske bygninger som kirker og templer, fordi våre kropper har blitt tempel for Den Hellige Ånd og Han bor i oss. Vi har fått en rikere herlighet, fordi vi er bærere av Hans nærvær og kraft.

Vi har fått en ny og bedre pakt i stedet for den gamle! Takk han for det i dag.