For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Hvordan kan de da påkalle Ham som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på Ham som de ikke har hørt? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står skrevet: Hvor deres føtter er vakre som forkynner fredens evangelium, som forkynner evangeliet om de gode Nyheter! ( Rom: 10:13-15)

Hvordan kan de da påkalle Ham som de ikke er kommet til tro på? Å ta imot og tro på evangeliet er de ufrelstes ansvar. Gud elsker hele verden, Han kaller alle mennesker til å ta imot Kristus og tro på Han som frelser og Herre.

Om mennesker avslår å ta imot evangeliet, er det deres eget ansvar. Alle mennesker har sitt eget valg. Jesus kan ikke frelse noen som ikke vil ta imot Ham og tro på Ham. Ingen ufrelste mennesker vil gå fortapt på grunn av deres synder. Men kun alene fordi de ikke har tatt imot Kristus og trodd på Han. Jesus har jo allerede sonet all verdens synd på korset.( 1 Joh. 2:2)

Alle mennesker har rett på å få høre evangeliet. De gode nyhetene er at frelsen er ferdig. Alle synder er sonet. Det eneste som gjenstår er å ta imot Kristus.

Den troendes oppdrag og ansvar.

Hvordan kan de tro på Han som de ikke har hørt? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner?

Oppdraget er gitt til den troende. Jesus har gitt oss misjons befalingen: Jesus sier: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen.(Mark.16:15 ) Det står ikke misjons forslaget men misjons befalingen. Jesus sa: Gå ut i hele verden!

Gud har ordinert og delegert oppdraget til oss. Han kunne ha sendt engler, men Han valgte å bruke deg og meg som sine ambassadører, sine sendebud. ( 2. Kor.5:20)

Du og jeg er privilegerte som har fått ansvaret for å gi dette vidunderlige evangeliet til vår generasjon.

Gud har allerede gjort frelsen ferdig. Han har deponert Kristus ved Den Hellige Ånd inn i våre hjerter og gitt oss alt det vi skulle få bruk for til å fullføre oppdraget.

Ta ditt ansvar. Vær en sjelevinner i dag og vær med på å fullføre misjonsbefalingen!