Han sa til dem: «Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent.” ( Ap.gj.10:28)

Herren gav Peter ett syn; himmelen åpnet seg og en gjenstand som en stor duk ble senket ned på jorden. I den var det alle slags firbente dyr. En røst talte til Peter og sa: ” Reis deg opp, Peter! Slakt og spis.” Men Peter sa: ”Slett ikke, Herre! For jeg har aldri spist noe vanhellig eller urent.” ( Ap gj.10: 11-14)

På grunn av Peters bakgrunn og tradisjon i jødedommen og Moseloven, var det helt uhørt for han å spise alle slags dyr. Jødene har en klar oppfatning om hva som er rene og urene dyr. Men Guds budskap var; det Han, har renset, må ikke du kalle vanhellig!

Evangeliet gjaldt ikke bare for jødene, men også hedningene. Hedningene var ikke lengre utstøtte og urene, men inkludert og rene på grunn av Jesu kors. Etter dette synet, var Peter klar til å forkynne evangeliet til Kornelius` s hus, som var hedninger. Han så at ut i fra Guds Ord var de ikke lengre urene, men renset og inkludert i den samme frelsen.

Jesus har kansellert synden for alle mennesker.

”Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke teller opp menneskers synder og holder dem opp mot dem, for han har kansellert dem. Derfor har Han overgitt oss budskapet om at verden nå er gjenopprettet til å ha Hans yndest og velvilje, vi vil oppmuntre dem til å benytte seg av den velvilje som nå tilbys dem. (2. Kor. 5: 19, The Amplified Bible)

Gud holder ikke syndene opp mot mennesker lengre. For han har kansellert dem på korset. Derfor blir det helt utenkelig for oss som er frelst å gå ut mot ikke troende og kalle dem for urene. Jesus var synderes venn. Han kom ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. ( Joh 3:17) Vi har ingen rett til å fordømme enkelte grupperinger i samfunnet og kalle dem urene og vanhellige. Det finnes ingen synder lengre som står mellom mennesker og Gud. Det eneste som står igjen for de ikke troende, er å ta imot Jesus Kristus. Gud har allerede gjenopprettet fellesskapet med verden. Slik at Han ikke lengre holder synden opp imot dem, fordi Han har kansellert den. Derfor er det ikke etter Korset et spørsmål om synd, men om mennesker har sagt ja til Jesus. Alle som tok imot Ham, gav Han rett til å bli Guds barn.(Joh. 1:12) Miraklet og den store forvandlingen skjer først når mennesker tar imot Jesus og blir født på ny.

Gi verden evangeliet, de gode nyheter, om at synden er fjernet! Og at det eneste som står igjen for dem er å ta imot Kristus.