Jes.53: 4-5: Sannelig, det er våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar. Likevel regnet vi Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig.

Men Han er såret for våre overtredelser, Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Mange syke mennesker roper til Gud om at Han må helbrede dem. De venter på den rette tid for at det skal skje. Når er det Guds time for meg?

Men min oppmuntring til deg ut ifra Guds Ord er at du ikke lenger behøver søke, be, streve eller anstrenge deg for å bli legt. Gud har allerede gitt deg legedom.

«Ved Hans sår har vi fått legedom.»(Jes.53.5)

«Han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.» (Matt.8:17 )

«… ved Hans sår ble dere legt.» 1. Pet.2:24

Ut ifra disse tre versene ser vi helt klart og tydelig at helbredelse ikke er noe som skal skje, men noe som har skjedd. Det vil si at det er fortid, perfektum, en handling som er avsluttet før nåtiden.

Jesus har tatt dine synder på korset, slik at du skal slippe å leve under fordømmelse og selvbebreidelse, men kan ta del i Hans tilgivelse og rettferdighet. (2. Kor.5:21) Slik tok også Jesus dine sykdommer, for at du skal slippe å leve i frykt for sykdom og død, men leve i helse og styrke.

Ta imot Hans legedom i dag!

Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!»( 2. Kor.6:2 )

Du kan ta imot helbredelse i dag like enkelt som du tok imot frelsen.(Rom.10:9-10)

Du trodde i hjertet og bekjente med munnen. På samme måte kan du tro i ditt hjerte at du allerede har fått legedom ved Jesu sår. Så takk og pris Han og proklamer Guds Ord frimodig i dag. Guds nåde er at du allerede er legt ved Hans sår! Gratulerer!