«Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder» (Kolosserne 2.13 ).

Du vil aldri ha fullstendig tillit til at Gud har akseptert og elsket deg, før du ser at alle dine synder er tilgitt. Din tilgivelse er ikke basert på dine egne gode gjerninger, men etter Guds nådes rikdom. ( Efeserne 1.7)

Alle dine synder fortidens, nåtidens og fremtidens har blitt tilgitt deg en gang for alltid. Ikke begrens Guds tilgivelse i ditt liv til å gjelde bare fortiden. Det fins kristne som tror at de kun er tilgitt fra den dagen de ble født til den dagen de tok imot Jesus. Fra da av tror de at de må trå veldig forsiktig fordi de er redde for å miste sin frelse. Denne troen er ikke bibelsk. Kolosserne 2.13. sier klart at vi har blitt tilgitt alle våre synder.

På korset tok Jesus på seg alle dine synder for hele din livstid. Gud så hele vårt liv da Han sendte Jesus. Hans offer betalte den fulle prisen for dem. Betyr alle det samme for deg, som det gjør for meg? Guds ord sier at alle våre synder har blitt tilgitt av Jesu fullkomne offer på korset.

Jesus kommer ikke ned fra himmelen og dør på nytt på korset hver gang vi har gjort noe galt.

Øverste presten i Den gamle pakt måtte bringe frem midlertidige offer for synder daglig. Men Jesus vår fullkomne nye pakts øversteprest ofret ett fullkomment perfekt offer en gang for alle når han ofret seg selv

«Han trenger ikke, slik som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv » (Heb.7.27 ).

På korset tok Jesus på seg alle dine synder for hele din livstid. Kristus behøver ikke å bli korsfestet på nytt for dine fremtidige synder. Faktisk var jo alle dine overtredelser i fremtiden når Jesus døde for deg på korset.

Når du tok imot Jesus inn i ditt hjerte, var alle dine overtredelser fullstendig tilgitt. Din syndegjeld har blitt utslettet av Jesus. Gud behandler deg ikke lenger uti fra dine synder men Han ser deg igjennom Kristi rettferdighet. Når det skjer noe negativt, må du ikke tenke at det er Gud som straffer deg på grunn av feiltrinn du har gjort tidligere. I stedet kan du ta Gud på hans ord og glede deg over den prisen Jesus betalte for deg på korset.

Vi gjorde oss ikke fortjent til dette men det er kun på grunn av Jesus at vi har høstet hans velsignelse og rikdom. Det kalles ufortjent nåde. Du ærer det Jesus har gjort for deg ved at du takker Ham og forventer Guds velsignelser å manifestere seg i ditt liv. Alt er gitt deg på grunnlag av Jesu fullkomne offer på korset.