” Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad, til å innelukke overtredelsen, og til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve Det Aller Helligste.” ( Daniel 9.24)

Mange kristne tror at vi mister fellesskapet med Herren når vi synder, og at vi må bekjenne våre synder for å bli rettferdige igjen. Som nytestamentlige troende, er vi ikke bare rettferdige frem til vår neste overtredelse, men Guds Ord sier at vi gjennom troen på Kristus har fått en evig rettferdighet.

Dersom vi tror at fellesskapet med Herren blir brutt når vi synder, vil det hindre oss i å komme frimodig frem for nådens trone for å ta imot fra Ham. I stedet vil vi trekke oss unna samfunnet på grunn av en følelse av mislykkethet, fordømmelse, uverdighet og frykt. Det vil hindre oss i å komme til Ham når vi har problemer og trenger nåde og hjelp.

Men i virkeligheten kommer både ordet relasjon og fellesskap fra samme greske rot “koinonia” . Dette betyr at selv om du feiler, vil hverken relasjonen eller fellesskapet med Herren bli brutt. Våre synder og feilsteg har allerede blitt betalt for på korset. Hvordan kan vi miste vår rettferdighet i Kristus, når den bygger kun på troen på Hans fullkomne verk, og ikke vår ufullkommenhet? For å se vår evige rettferdighet i Kristus, se på profetien i Daniels bok, om Jesu fullbrakte verk på Golgata. Daniel 9.24. beskriver oppdraget til den kommende Kristus Messias slik: ” ..å gjøre slutt på syndene , til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet.”

Vi kan fryde oss i dag over at Jesus har oppfylt denne profetien. Blodet av bukker og okser i Den Gamle Pakt , sørget kun for midlertidig rettferdighet for Israels barn, og derfor måtte de ofre på nytt hver gang de syndet. Dyreoffer var kortvarig, mens Jesu blod er guddommelig og evigvarende. Derfor kunne Jesu blod gi oss en evig rettferdighet. Jesus tok bort synden på korset og gav oss en evig rettferdighet. ” I så fall måtte han ha lidd mange ganger helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Men nå har han åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer.” ( Heb. 9.26)

Jesus må ikke bli korsfestet på nytt gjentatte ganger hver gang vi feiler, fordi enhver synd har blitt betalt for på korset. Vi må stole på hvor perfekt Hans fullbrakte verk er. I dag , som en troende, er vi ikke bare rettferdige frem til vår neste synd. Vi har en evig rettferdighet ved troen på Kristi verk på korset. Når vi ser dette, blir vi frie fra fordømmelse og syndens makt blir brutt i våre liv. Jesus sier i Joh. 16.8-11: ” Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.” Den Hellige Ånd skulle overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom.

Den eneste synd Den Hellige Ånd vil overbevise verden om, er at de ikke tror på Kristus. Frelsen er basert alene på troen på Kristus. Men hva skal Den Hellige Ånd overbevise oss om som allerede tror på Kristus? Det Den Hellige Ånd vil overbevise oss troende om, er rettferdighet fordi Jesus går til Faderen. Ved troen på Kristus er vi evig rettferdige.