Jeg opplever at mennesker ringer inn sine bønneemner, eller sender dem til meg i mail. De vil at jeg skal be for deres behov og det gjør jeg gjerne. Likevel har det undret meg hvorfor de ikke henvender seg til Gud direkte og ber selv? Hva er det som gjør at de tror at Gud hører mine bønner bedre enn deres egne?

I Jakobs brev , kapittel 5, vers13 står det : «Er det noen blant dere som lider? Da skal han be.»

Den amerikanske oversettelsen, The Amplified Bible, utdyper det samme verset slik : « Er noen blant dere plaget – dårlig behandlet , lider ondt. Han skal be» (Jak. 5.13).

Ut i fra dette verset ser vi at Guds Ord sier at den som har det vondt, han skal be. Det står ikke i denne sammenhengen at han skal be andre om å be for seg, men han skal be selv.

Ofte er det slik at de som sliter umiddelbart ber om forbønn, i stedet for først å be selv. Det er selvfølgelig ikke noe galt i å få andre til å be for seg, men du kommer aldri frem til en forandring som varer i livet ditt, før du begynner å be selv. Først da vil du få dine egne verdifulle troserfaringer og din tro og tillit til Gud vil vokse.

Gud hører dine bønner like godt, som Han hører andre sine bønner.

1.Peter, kapittel 3, vers 12 sier: «For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn.»

Det er en aha opplevelse når vi forstår at vår Far i himmelen ikke favoriserer noen av sine barn. Alle har vi den samme unike plass i Hans store hjerte. Gud elsker hver eneste en av oss like høyt, som Han elsket sin dyrebare Sønn, Jesus Kristus (Joh. 17. 23).

Vi har alle den samme frelsen og rettferdiggjørelsen, ingen av Guds barn er mere rettferdig enn andre. Vår rettferdighet ble gitt som en gave når vi tok imot Jesus Kristus og ble født på nytt. Vi ble nye skapninger og tok imot Guds liv og natur. Denne nye naturen har gjort oss rettferdig og ingen har noen større og bedre rettferdighet enn andre. Vi tilhører alle den samme familien. Nå er vi Guds barn, Hans sønner og døtre. Det gjør at vi har de samme rettighetene. Derfor vil Gud høre dine bønner like godt som Han hører den mest profilerte forkynneren.
Selv om vi kan ha ulike tjenester og gaver, gjør ikke det at Gud ser på noen av sine barn som mer eller mindre betydningsfulle. Derfor har vi de samme rettigheter til det samme fellesskapet med Faderen. Vi har også de samme rettighetene til å bruke Jesu navn i bønn.

Joh. 16.23-24: «På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.  Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.»

Fundamentet for troen er Guds Ord og Guds løfter.

Finn skriftsteder som gir deg løfter for det du står i tro for.

1.Johannes , kapittel 5 , vers 14-15: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje ( Guds Ord). Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. »

Be ut Guds Ord og Gud garanterer deg bønnesvar!