I uforutsigbare tider er det mange som opplever at de mister det som er kjent og trygt, da er det godt at Guds ord er vår klippe. Derfor vil jeg oppmuntre deg til å flytte inn i Salme 91. Jeg ønsker å gi deg noen grunnleggende prinsipper fra Guds Ord, som du kan tilegne deg ved tro. Gud har kalt oss til å leve et fantastisk liv i tro. I Rom. 1. 17. står det at: «… Den rettferdige skal leve ved tro».

Grunnlaget for vår rettferdighet er ikke våre egne gjerninger og prestasjoner, men hva Jesus gjorde på korset for oss. Han ble gjort til synd for oss, for at vi skulle bli rettferdige for Gud (2. Kor. 5. 21).

Derfor når vi skal ta del i Guds løfter om beskyttelse, som er gitt oss i Salme 91, mottar vi de ved tro og ikke fra våre egne følelser, erfaringer, sanselig kunnskap og opplevelser.

Salme 91 begynner med å si at vi sitter i «Den Høyestes ly» og bor i «Den Allmektiges skygge.» I Nytestamentlig tankegang, forenes dette godt med Ef. 2. 6. Der det står at «I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham».

I begge de to bibelsitatene kommer det frem at vi er satt i himmelen i en posisjon av hvile og herredømme.

Ser vi dette i sammenheng med Ef. 1. 22-23: «Og Han la alle ting under Hans føtter, og gav Ham til menigheten som hode over alle ting, menigheten som er Hans kropp, fylden av Ham som fyller alt i alle».

Bildet Guds Ord viser oss klart, er at Kristus er hodet og kirken er Kristi legeme på jorden. Alle ting er under Hans føtter. Føttene er en del av legemet, altså oss. Det betyr at du allerede er oppreist med Kristus, og sitter med Ham i det himmelske i en posisjon av autoritet over alle ting. Vårt utgangspunkt er ikke at vi strever mot seier en gang i fremtiden, men at seieren allerede er vunnet av Kristus på korset. Derfor kan vi i Hans navn utøve autoritet over pest, virus og sykdommer og de må bøye seg.

Fra denne seiers posisjonen, at alle ting er underlagt våre føtter, kan vi regjere i livet , som det står i Sal. 91.13: «På løve og orm skal du trampe, ungløve og slange skal du trå under fot». Dette bildet finner vi også igjen i Nytestamentlig tankegang i Lukas 10. 19.: «Ja, jeg har gitt dere makt til å trå slanger og skorpioner under fot og makt over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere». Slanger og skorpioner representerer all fiendens velde. Fordi de er under våre føtter, har vi autoritet over dem i Jesu navn.

Flytt inn i Salme 91 og bli fastboende. Hvil og fryd deg over din seiers posisjon i Kristus.