«For Gud var i Kristus og forlikte verden med Seg Selv, så Han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss» ( 2. Kor. 5:19 ).

Dessverre er det få av de ikke troende som noen gang har hørt evangeliet; de gode nyheter. Hvorfor? Jo, fordi altfor mange kristne er opptatt med å fortelle verden at Gud er sint på dem og at Han holder synden opp imot dem. Men det er ikke evangeliet! Det er fordømmelsens tjeneste og moralsk pengefinger. Evangeliet er ordet om forsoningen.

Vi skal fortelle verden at Gud i Kristus har gjenopprettet fellesskapet mellom seg selv og alle mennesker. I Kristus har Han utslettet og kansellert all verdens synd. Han tilregner dem ikke lengre deres overtredelser. Selv den mest umoralske ikke troende er like mye forsonet med Gud som du er.

Vi ble forlikt med Gud mens vi fortsatt var fiender.

”For om vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt.” ( Rom.5:10 )

Ordet forlikt står i fortid. Det er noe som har skjedd. Gud har alt gjenopprettet fellesskapet med verden. Gjennom Jesu død og oppstandelse har Gud renset, tilgitt og forlikt alle mennesker på jorden med seg selv.

«Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at Han ikke teller opp menneskers synder og holder dem opp mot dem, for Han har kansellert dem. Derfor har Han overgitt oss budskapet om at verden nå er gjenopprettet til å ha Hans yndest og velvilje. Vi vil oppmuntre dem til å benytte seg av den velvilje som nå tilbys dem.» ( 2 Kor 5:19-21, Amplified Bible ).

Det eneste som står igjen er å ta imot de gode nyheter; ta imot Jesus Kristus som frelser og Herre ( Joh.1.12, Apgj 2:21, Rom 10:9-10 ).

Dette er budskapet vi skal fortelle verden; at Gud er allerede forlikt med dem. Han står med en utrakt arm til frelse og forsoning og bare venter på at mennesker skal ta imot denne fantastiske frelsens gave av bare nåde slik at de blir nye skapninger, Guds barn.

Gi verden de gode nyheter! Ønsket deg en velsignet dag! ?❤️