«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen tvinge inn under trell dommens åk.» ( Gal 5:1 )

La oss ikke være lovgjernings forkynnere som blander budskapet om lov og nåde, og opererer kamuflert i frihetens kappe…

Lovens forkynnelse vil alltid fokusere på hva vi må gjøre fremfor hva Kristus har gjort. Denne forkynnelsen vil alltid sette menneskelig anstrengelse og styrke i fokus i stedet for Kristi fullbrakte verk.

Dette gjør at mennesker kommer i sentrum og får oppmerksomhet, og ære i stedet for Kristus. Denne typen forkynnelse legger fordømmelse, og tunge byrder på folk.

Dessverre dominerer denne lovlæren i mange menigheter, og troens forkynnelse om at Kristus har gjort alt ferdig på korset stenges ute. Dette resulterer i at folket mister både gleden og friheten, og kommer under trelldommens åk.

Menigheten blir da tiltaksløs av moral teologi i stedet for en klar Kristus forkynnelse om hva Han har gjort for oss på korset, og hva Han gjør gjennom oss ved Den Hellige Ånds hjelp.

Det er ikke vår forkynnelse av moralske begrep som gir mennesker liv, men Kristus alene. Han er i vårt liv kjærlighet, rettferdighet og helliggjørelse, ja vårt alt! ( 1 Kor. 1:30-31 ).

Hvem får skikk på oss?

”Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere!»( Gal 4:19 )

Paulus sto i en kamp for galaterne imot lov-lærerne. Disse ville føre galaterne inn i trelldom, og ta friheten fra dem. Paulus kjempet for at det ikke skulle være religiøse bud og regler som styrte deres liv. Kristus alene skulle vinne skikkelse i dem.

Kristus for oss er vår frelsesgrunn, grunnlaget for vår rettferdiggjørelse. Kristus i oss er også fundamentet for vår helliggjørelse. Vi lever i Kristus blir ledet, og følger i Hans kjærlighet.

Kristenlivet er ikke å komme til Kristus for at Han skal frelse deg av nåde ved tro og så gå og arbeide ut din helliggjørelse i egen styrke og kraft. Guds Ord sier ”Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så vandre i Ham.” ( Kol 2:6 ).

Likeså avhengig av Ham og Hans nåde som du er for din frelse, må du bli for din helliggjørelse. «For det er Han som virker i oss både å ville og å virke for Hans gode vilje» ( Fil 2:13 ).

Stol like fullt og fast på helliggjørelsen som en gave fra Ham nå som du gjorde da det gjaldt din frelse.

Fryd deg i din frihet som en Jesus troende, og la Hans kjærlighet og liv virke gjennom deg i dag! Ønsker deg en velsigner dag! ?❤️??