Blog Image

Jesus vil etterlyse en spesiell type tro i endetiden, før Han kommer tilbake!

Andakt Posted on Wed, November 13, 2019 13:53

Jeg sier dere at Han skal skynde seg å gi dem deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?» (Luk.18:8.)

I lignelsen om enken, som krevde sin rett overfor sin motstander, etterlyser Jesus en spesiell type tro i endetiden før Han kommer tilbake. Han sier: «Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?» Jesus spør ikke om det vil finnes troende, altså frelste. Nei, Han etterlyser en spesiell type tro, som gjør slik som enken i lignelsen. Hun aksepterte ikke et nei, men krevde sin rett overfor sin motstander.

Er du født på nytt, har du en slik overvinnende tro i ditt hjerte, som seirer over verden. (1. Joh.5:4) Men du trenger kanskje å lære deg hvordan du frigjør den troen ved å handle på Guds Ord.

La Gud være din kilde.

Guds Ord sier at den virkelige enke står alene, hun har satt sitt håp til Gud.(1. Tim 5:5 )

Å være en virkelig enke i troen er å miste alle sine forsørgere her, og bare ha himmelens Gud som forsørger og kilde. Det er den troen som står alene og står urokkelig fast på Guds Ord og krever sine rettigheter. Alt for mange setter sin lit til mennesklige krykker, i stedet for å sette sin lit til Gud og Hans Ord. Gud kan bruke diverse instanser som kanal for å velsigne deg, men det er viktig at Gud alltid er din kilde.

Smith Wigglesworth som blir kalt troens apostel sier: « At Gud gjerne går forbi tusen mennesker for å nå den, som har tro til Han.»

Enketroen handler på Guds Ord.

«I sannhet sier Jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias dager, da himmelen var stengt i tre år og seks måneder og det kom en stor hungersnød over hele landet. Men Elia ble ikke sendt til noen av dem, bare til Sarepta i Sidon – landet, til en kvinne som var enke. (Luk.4:25-26;1. Kong.17 )

Hvilken enke var det profeten ble sendt til? Det var enken i Sarepta i Sidon – landet. Hun hadde bare en håndfull mel i krukken og litt olje i karet. Og da Elias kom, var hun ute og sanket ved. Siden skulle hun gå hjem og bake et siste brød til sønnen og seg selv for deretter å legge seg til å dø. Da sier Elias: Gå hjem og bak en kake til meg først!Dette virker jo veldig ubarmhjertig av profeten, å ta fra henne det lille hun hadde. Men han lærte henne et troens prinsipp. I stedet for at hun kun tenkte på sitt eget behov, så sådde hun inn i Guds rike først. Enken handlet på Elias` ord i tro og gav det hun hadde.

Kvinnen gikk hjem og stakk hånden ned i melkrukka og sannelig når hun tok opp en håndfull mel, så kom det to nye håndfuller nedi krukka! Og det samme skjedde med oljen. Melet økte i krukken og oljen økte i karet. Hun fikk oppleve et kontinuerlig mirakel. I stedet for at hun og hennes sønn døde, ble Gud hennes kilde og deres behov ble møtt.

Hva var dette? Det var Gud som sto bak profetens ord! Hun handlet i tro på Guds Ord gjennom profeten og Gud ble hennes forsørger! Hun var en virkelig enke i troen.Guds vilje ble åpenbart på korset, du har fått legedom!

Andakt Posted on Tue, October 01, 2019 14:18

Jesaja 53:4-5 Sannelig, det er våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar. Likevel regnet vi Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig.

Men Han er såret for våre overtredelser, Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom.

Mange syke mennesker roper til Gud om at Han må helbrede dem. De venter på den rette tid for at det skal skje. Når er det Guds time for meg?

Men min oppmuntring til deg ut ifra Guds Ord er at du ikke lenger behøver søke, be, streve eller anstrenge deg for å bli legt. Gud har allerede gitt deg legedom.

«Ved Hans sår har vi fått legedom. (Jes.53.5)

«Han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer.» (Matt 8:17)

«… ved Hans sår ble dere legt.» 1. Pet.2:24

Ut ifra disse tre versene ser vi helt klart og tydelig at helbredelse ikke er noe som skal skje, men noe som har skjedd. Det vil si at det er fortid, perfektum, en handling som er avsluttet før nåtiden.

Jesus har tatt dine synder på korset, slik at du skal slippe å leve under fordømmelse og selvbebreidelse, men kan ta del i Hans tilgivelse og rettferdighet. (2. Kor.5:21) Slik tok også Jesus dine sykdommer, for at du skal slippe å leve i frykt for sykdom og død, men leve i helse og styrke.

Ta imot Hans legedom i dag!

Se, nå er den velbehagelige tid. Se, nå er frelsens dag! (2. Kor.6:2)

Du kan ta imot helbredelse i dag like enkelt som du tok imot frelsen. (Rom.10:9-10)

Du trodde i hjertet og bekjente med munnen. På samme måte kan du tro i ditt hjerte at du allerede har fått legedom ved Jesu sår. Så takk og pris Han og proklamer Guds Ord frimodig i dag. Guds nåde er at du allerede er legt ved Hans sår! Ønsker deg en velsignet dag!Paulus`s budskap til kong Agrippa, politikk eller evangelium?

Andakt Posted on Thu, August 08, 2019 09:03

”Underveis, konge, så jeg midt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle omkring meg og dem som var med meg. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: ‘Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.’ Jeg spurte: ‘Hvem er du, Herre?’ Og Herren sa: ‘Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene! Jeg har vist meg for deg for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra hedningfolkene. Jeg sender deg til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ved troen på meg skal de få tilgivelse for syndene og arvelodd sammen med dem som er blitt helliget.’” ( Ap.gj. 26: 13-18 )

Paulus`s budskap til kong Agrippa , var ikke som mange ville ha formidlet i dag hvis de stod overfor en statsleder. Han holdt ikke et foredrag om politikk eller kristne verdier. Det finnes ingen Guds kraft i et slikt tannløst budskap. Kraften ligger i forkynnelsen av evangeliet om Jesus Kristus. Det er det eneste budskapet som kan forvandle noen og gi mennesker et nytt liv.

Paulus selv sier jo at etter rettferdigheten i Loven var han ulastelig. Han var helhjertet i sitt forhold til sin religion Jødedommen. Ja, han var så nidkjær at han fnyste av trusler og forfulgte de kristne. Paulus hadde sikkert en høyere moralsk standard og religiøse verdier enn de fleste, men allikevel hadde han ikke livet i Gud. Han var bare religiøs. Det var først når han møtte Jesus på veien til Damaskus at Paulus ble en ny skapning og fikk et nytt liv. Da ble han fullstendig forvandlet. Det gamle livet og hans forhold til Loven og Jødedommen aktet han som søppel i forhold til å kjenne Kristus og bli rettferdiggjort alene ved troen på Han.

Paulus avsluttet sitt møte med kong Agrippa ved å forkynne evangeliet om hva Kristus gjorde for alle mennesker på korset. ( Ap.gj.26:22-23)

Paulus vitnet om Guds nådes evangelium.

”Derfor kan jeg med glede avslutte mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.” ( Ap.gj. 20:24)

Paulus`s fokus var hele tiden å vitne om Guds nådes evangelium. Hans vitnesbyrd til kong Agrippa var så tydelig og klart om hvordan han møtte Jesus på veien til Damaskus. Han vitnet om hvordan hans eget liv var blitt forvandlet av Guds nåde, om sitt kall til hedningene, at Jesus var den Messias som de ventet på og om hva Kristus har gjort for alle mennesker på korset. Dette resulterte i at kong Agrippa selv sier til Paulus: ” Du overtaler meg nesten til å bli en kristen.”( Ap.gj. 26:28)

La ikke menighetene bli politiske arenaer der partipolitikk blir fremtredende. Men la oss holde oss til hva Guds Ord sier; at vi kun skal be og takke Gud for lederne i landet. (1.Tim.2:1-4)

Vårt mandat som Guds menighet er først og fremst å forkynne Guds nådes evangelium slik at mennesker kan bli frelst og få sine liv forvandlet. Derfor bør dette også være menighetens fokus. Vær ett frimodig vitne om Guds nådes evangelium i dag!Hva er hensikten med pinsekraften?

Andakt Posted on Tue, June 04, 2019 11:57

Ap.gj.1:8: « Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg helt til jordens ende.»

Hensikten med å bli fylt av Den Hellige Ånd er ikke bare å tale i tunger, få noen gode følelser og opplevelser, falle under Guds kraft eller oppleve latter i Ånden etc. Selv om jeg tror at Gud kan manifestere seg på ulike måter. Tungetalen er uunnværlig i det personlige bønneliv og den bygger oss opp.(1. Kor.14.4)

Men Guds Ord sier at hensikten med at Den Hellige Ånd kommer over oss, er at vi skal være Jesu vitner til jordens ende. Det tilsvarende verset i det Gamle testamentet finner vi i Salme 111:6: « Kraften i Sine gjerninger har Han gjort kjent for Sitt folk, ved å gi dem folkeslagene til arv.»

Hensikten med pinsekraften er å vinne folkeslagene.

Hensikten med pinsekraften er å vinne folkeslagene. Jesu vitner skulle ikles Guds dynamiske kraft for å kunne vitne med overbevisning blant de ikke-troende, med under og tegn. Ordet vitne på gresk er martyres: Det betyr ikke bare en som gir sitt liv(martyr)for Jesu navns skyld; men å være et vitne; å bevitne; bære frem vitnesbyrd; legge frem håndfaste bevis på at det man sier er gyldig og sant.

Ap.gj.4:33: « Og med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle.»

Når du er blitt døpt i Den Hellige Ånd og ikledd Guds kraft, er du et kvalifisert vitne. Den Hellige Ånds overbevisning vil følge ditt vitnesbyrd. Vær derfor riktig frimodig i dag, gå ut på misjonsbefalingen og gjør Hans gjerninger. La Jesu kjærlighet virke igjennom deg. God pinse!Fullkommen I Kristus!

Andakt Posted on Tue, May 28, 2019 14:17

Hebreerne. 10: 17:” Deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.”

Guds Ord er gode nyheter. Han ser på alle våre synder, både i fortid, nåtid og fremtid og sier, «Deres synder og deres lovbrudd vil Jeg aldri minnes mer!” Ordene “aldri mer” er en sterk dobbel negativ i den opprinnelige greske teksten. Med andre ord, sa Gud: «Dine synder vil Jeg på ingen måte huske!”

Har Gud senket Sin standard? Nei, Han er fortsatt like hellig. Han husket våre synder for 2000 år siden på korset. Hver synd som vi har begått eller vil begå har blitt straffet fullt ut i Jesus Kristi legeme for alltid på korset.

Det er derfor Gud i dag ikke husker vår synd mer. Vi trenger derfor ikke å være syndebevisste. Hver gang vi faller i synd, ønsker Gud at vi skal tenke på korset og si, “Herre Jesus, du ble dømt for denne synden som jeg har begått.
Du tok straffen, slik at Gud ikke vil dømme meg. Jeg er tilgitt.”

Korset løser deg fra fordømmelse.

Hvis du ikke er fokusert på korset, vil du i stedet komme under fordømmelse, bli syndebevisst og gå rundt med en forventning om dom og straff. Dette vil gi djevelen en mulighet til å få deg til å tro at Gud fortsatt har imot deg på grunn av synd.

Gjennom å grunne på korsets budskap, vil du få en urokkelig overbevisning og tro på at alle dine synder er tilgitt. Det er derfor ingen synd som vil stå mellom deg og Gud og hindre deg fra å motta Gud `s velsignelse.

Hebreerbrevet 10:12, 14 sier: ”Men etter at Han hadde båret fram ett evig offer for synder, satte Denne Presten seg ved Guds høyre hånd. For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.”

Du og jeg er fullkomne for alltid på grunn av Jesu fullbrakte verk på korset. Vi er rettferdiggjort fordi Gud fullt ut aksepterer og gleder seg over Sin Sønn`s verk.

Fryd deg i dag over at Han aldri mer vil minnes dine synder og lovbrudd på grunn av Krist fullbrakte verk på korset!Frykt ikke, vår Frelser har kommet!

Andakt Posted on Thu, December 20, 2018 11:10

Lukas 2.10-11: «Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.»

Snart skal vi feire jul igjen, som en påminning om at Jesus kom inn i denne verden for å være vår Frelser og Herre. Jesus er ikke lengre det lille barnet i krybben, men vår seirende og triumferende Herre og mester.

Engelen startet sitt budskap om Jesu komme med å si: «Frykt ikke!» I dag enda mer enn noen gang før er dette budskapet aktuelt. I en verden med uro og mange trusler mot mennesker, lyder det et høyt og tydelig «Frykt ikke!» over våre liv og vår situasjon.

Kristus har vunnet en evig seier for oss på Golgata. Vi behøver ikke å være redde eller fryktsomme, fordi vi har en Frelser! Kristus kom for å fri oss ut av mørkets makt og sette oss over i den elskede Sønnens rike.

Når vi går inn i julehøytiden, kan vi fryde oss over den store nåde som har blitt oss til del: Vi har fått Messias som vår Frelser og Herre.

Vi kan også minne hverandre på at Gud ønsker at hele folket, alle mennesker, skal få ta del i denne store frelsens gave. Det er derfor vi aldri kan slå oss til ro, men stadig strekker oss lengre ut, for å fortelle enda flere mennesker om frelsens hemmelighet i Kristus Jesus.

Vi ønsker alle våre kjære misjonsvenner en velsignet julehøytid!

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug SkjortnesHva er sann omvendelse?

Andakt Posted on Sun, October 07, 2018 18:12


2. Peter 3.9: «Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.»

Ordet «omvendelse» i Det Nye Testamente er det greske ordet metanoia, som helt enkelt betyr å endre tankesett. Meta betyr endre og noia refererer til sinnet.

Det er en vanlig oppfatning i religiøs sammenheng at omvendelse innebærer å forandre seg selv, inntil man føler at man i tilstrekkelig grad har endret seg nok til å fortjene Guds tilgivelse og aksept.

Mitt spørsmål blir da, hvor angrende og fordømt må du føle deg før du vet at du har omvendt deg nok? Og etter at en person har omvendt seg, hvis de da faller på nytt i samme område, betyr det at de ikke omvendte seg tilstrekkelig første gangen?

Det er mange oppriktige mennesker som tror på «omvendelse» på denne måten. Likevel kan du være oppriktig i dine motiv, men ta fullstendig feil. Hvis ikke omvendelsen er basert på det å tro og tenke rett, vil det ikke lede til en varig forvandling i hjertet og livet.

Anger er ikke det samme som forvandling. Det er fullt mulig å omvende seg mange ganger og gråte inderlig og likevel forbli uforandret.

Genuin forvandling skjer som en følge av forvandlingen av sinnet, ved at du tenker og tror rett. Det er dette som er sann omvendelse.

Troen på Kristus alene, forvandler vårt hjerte.

Ap.gj. 15:8-9«Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, ga dem sitt vitnemål ved at de fikk Den hellige ånd slik som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres.»

Troen på Kristus gjør at vårt hjerte blir forandret og renset, ikke gjennom religiøse botsøvelser.

Det er umulig å virkelig omvende seg på bibelsk vis – å oppleve og tro på Jesus Kristus, Hans kjærlighet, nåde og kraft og la Han endre ditt sinn og ditt tankesystem – og fortsatt forbli den samme.

Menneskesentrert undervisning om anger og omvendelse kan høres fint ut, mens det i virkeligheten fanger mennesker i en permanent sirkel av nederlag og hykleri. Fordi det ikke er mulig å leve opp til de religiøse kravene, vil man forsøke å dekke over sin egen ufullkommenhet og nederlag.

Sannheten er at hvis du er en ny skapning i Kristus Jesus, hater du allerede synd og urett. Det plager din sjel, og du ser etter en utvei fra ditt fangenskap.

Den omvendelsen og den endringen av sinnet som du trenger, er å vite at Gud allerede har tilgitt deg i Kristus Jesus på korset.

Stopp med å fordømme deg selv og begynn å vandre i Hans rettferdige identitet og nåde. Da vil du erfare nye nivåer av seier over synd.Rasjonalismen, fornuftskristendommen og religiøse ritualer har tatt plassen for Guds ord og Guds kraft!

Andakt Posted on Mon, February 12, 2018 12:30

En kirke som har forlatt integriteten i Guds ord har mistet sin kraft og innflytelse! ( Salme 119:89. Matt 5:13. 1 Tess 2:13 ).

Det er tragisk når intellektualismen har begynt å styre mange menigheter.
Rasjonalismen, fornuftskristendommen og religiøse ritualer har tatt plassen for Guds ord og Guds kraft. Det snakkes om at menighetene må være relevante ovenfor verden. Fornuftspredikantene styrer dessverre mange menigheter.

Vi trenger derfor å lese 1 kor 2:1-5. Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med Ånd og kraft som bevis. For jeg ville ikke at deres tro skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.

Menigheten ble født i Den Hellige Ånds kraft.

Les også Apostelgjerningene. Menigheten ble født i Den Hellige Ånds kraft. Det var en strøm av mirakler som overbeviste verden om at Jesus Kristus lever. Vi har noe bedre å gi åndelig hungrende, lengtende mennesker enn sakrale stemninger, ritualer med lystenning, røkelse, vievann, meditasjon, eller for den slags skyld, stand-up, underholdning og menneskelig visdom. Verden trenger å få høre evangeliet om Jesus Kristus. Kraften ligger i å forkynne korsets budskap. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. (1 Kor 1:18)

Ta miraklene ut av Bibelen, ja da sitter vi til slutt igjen med to tomme permer. Det største underet er at mennesker blir født på ny og blir et Guds barn i kraft av Guds ord og Den Hellige Ånd. Det eneste som kan forandre Norge, Europa og verden er forkynnelse av evangeliet med Den Hellige Ånds overbevisning.

Derfor forkynn korsets budskap rent og klart og Herren vil stadfeste Ordet. “Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte” (Mark 16:20). Vær velsignet!Next »