Blog Image

Bruk Navnet Jesus og gjør Guds gjerninger!

Uncategorised Posted on Tue, September 29, 2020 20:45:59

«Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Far. Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal jeg gjøre, så Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.» ( Joh.14:12-14 )

I disse versene ovenfor snakker ikke Jesus om bønn, men om å gjøre Hans gjerninger. Leser vi Joh. 16:23 snakker Jesus derimot om bønn, fordi Han sier:” Hva som helst dere ber Faderen om i Mitt navn, det skal Han gi dere.

Men i Joh.14:14 snakker Jesus om hvordan vi gjør Hans gjerninger. Dersom dere ber( befaler ) om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.” Jesus snakker ikke om bønn til Faderen for at Faderen skal gjøre noe. Han snakker om å bruke navnet Jesus mot fienden og å gjøre Hans gjerninger. Ordet ber, her kan også oversettes med kreve eller befale.

Det dere befaler i mitt navn, vil Jeg ( Jesus ) gjøre. Vi finner et eksempel på dette i Ap.gj 3:6-7: «Peter sier til den lamme ved tempelporten. ”Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn befaler jeg deg: Reis deg og gå!» ( 1978 overs ).

Du kan befale i Jesu navn.

Peter befalte eller krevde at mannen skulle stå opp i Jesu navn og han ble helbredet. På gresk står det bokstavelig talt. Hva dere enn befaler, om deres rettigheter og privilegier vil jeg gjøre.

James Strong`s Bibelordbok sier at dette greske ordet, som er oversatt ber, betyr å kreve en rettighet. Vi har retten til det privilegiet å bruke navnet Jesus. I det navnet er all makt og autoritet, som Jesus vant på korset.

Han delegerte denne autoritet og makt til menigheten og gav oss fullmakt til å bruke Hans navn overfor fienden. Det var troen på Jesu navn som gav styrke til den lamme mannen, slik at han kunne gå.

Tro på makten og autoriteten i Navnet Jesus! Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Fri fra loven, men ikke lovløs!

Uncategorised Posted on Mon, September 28, 2020 00:47:13

”Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange.”( Matt.24:12 ).

Det å vær fri fra Mose loven gitt på Sinai fjell, er ikke det samme som å være lovløs. Her er det veldig lett for at vi ikke stokker bena. Guds Ord lærer oss klart at vi skal underordne oss landets myndigheter og lover. Gud ønsker at vi skal være lovlydige borgere ( Se Rom.13:1-7 ).

Derfor oppfordrer Guds Ord oss til å be for myndighetene at de lovene som blir vedtatt er et vern for den som er lovlydig og til straff for den lovløse. Vi tror ikke på anarki eller et lovløst samfunn, som gjør kjærligheten kald, men på Guds ordninger. Det er derfor en selvfølge at en kristen underordner seg de norske lovene og ikke er lovløs.

Det nye livet i Kristus.

”Men nå er vi frigjort fra loven, siden vi er døde fra det som holdt oss fanget, slik at vi tjener i Åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen ”( Rom7:6 ).

Guds Ord sier at vi er fri fra Mose loven og bokstavens gamle vesen. Vi lever nå det nye livet i Kristus i Åndens nye vesen. Vi er ikke bundet til Mose loven, men til Kristi lov. Mange tror at om vi forkynner frihet fra loven, blir mennesker lovløse og uten hemninger. Men det er en total misforståelse.

Det å være fri fra loven, gjelder vårt forhold til Gud. Vi er alene akseptert gjennom troen på Kristi rettferdighet. Det setter oss fri fra fordømmelse, uverdighet og de religiøse kravene, slik at vi kan tjene Herren med frimodighet og stor glede. Livet med Herren blir motivert av Kristi kjærlighet og den produserer gode frukter i mennesker.

Kristi lov.

”For dem som er uten lov, er jeg som en lovløs- uten å være lovløs overfor Gud, men er i Kristi lov- så jeg kan vinne dem som er uten lov” ( 1. Kor.9:21 ).

Paulus sier her at selv om han er fri fra Mose loven, så er han ikke lovløse overfor Gud, men er underlagt Kristi lov, kjærlighetens lov. Den virker frem Kristus likhet i våre liv. Det Mose loven ikke klarte på grunn av dets skrøpelighet, gjorde Kristus i oss ved at vi ble født på nytt og derved nye skapninger.

Den nye skapningen er dominert av en ny lov, kjærlighetens lov. Kjærlighetens lov har en høyere standard enn Mose loven. Denne kjærligheten har flyttet inn i oss ved den nye fødsel og vil være den overordnede rettesnoren i våre liv.

Å være fri i fra Mose loven, gjør oss ikke lovløse, men Kristus fokuserte. Når fokuset blir Kristus i oss, vil Hans nåde og det nye livet ikke produsere egenrettferdighet og stolthet i våre liv, men Kristus likhet, Hans renhet, kjærlighet, godhet og velduft.

Lev Kristus livet i dag. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Enketroen som står alene!

Uncategorised Posted on Fri, September 25, 2020 08:10:03

Jeg sier dere at Han skal skynde seg å gi dem deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?» ( Luk.18:8 ).

I lignelsen om enken, som krevde sin rett overfor sin motstander, etterlyser Jesus en spesiell type tro i endetiden før Han kommer tilbake. Han sier: «Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?» Jesus spør ikke om det vil finnes troende, altså frelste. Nei, Han etterlyser en spesiell type tro, som gjør slik som enken i lignelsen. Hun aksepterte ikke et nei, men krevde sin rett overfor sin motstander.

Er du født på nytt, har du en slik overvinnende tro i ditt hjerte, som seirer over verden ( 1. Joh.5:4 ). Men du trenger kanskje å lære deg hvordan du frigjør den troen ved å handle på Guds Ord.

La Gud være din kilde.

Guds Ord sier at den virkelige enke står alene, hun har satt sitt håp til Gud ( 1. Tim 5:5 ).

Å være en virkelig enke i troen er å miste alle sine forsørgere her, og bare ha himmelens Gud som forsørger og kilde. Det er den troen som står alene og står urokkelig fast på Guds Ord og krever sine rettigheter.

Alt for mange setter sin lit til mennesklige krykker, i stedet for å sette sin lit til Gud og Hans Ord. Gud kan bruke diverse instanser som kanal for å velsigne deg, men det er viktig at Gud alltid er din kilde.

Smith Wigglesworth som blir kalt troens apostel sier: « At Gud gjerne går forbi tusen mennesker for å nå den, som har tro til Han.»

Enketroen handler på Guds Ord.

«I sannhet sier Jeg dere: Det var mange enker i Israel i Elias dager, da himmelen var stengt i tre år og seks måneder og det kom en stor hungersnød over hele landet. Men Elia ble ikke sendt til noen av dem, bare til Sarepta i Sidon – landet, til en kvinne som var enke ( Luk.4:25-26. 1. Kong.17 ).

Hvilken enke var det profeten ble sendt til? Det var enken i Sarepta i Sidon – landet. Hun hadde bare en håndfull mel i krukken og litt olje i karet. Og da Elias kom, var hun ute og sanket ved. Siden skulle hun gå hjem og bake et siste brød til sønnen og seg selv for deretter å legge seg til å dø.

Da sier Elias: Gå hjem og bak en kake til meg først!Dette virker jo veldig ubarmhjertig av profeten, å ta fra henne det lille hun hadde. Men han lærte henne et troens prinsipp. I stedet for at hun kun tenkte på sitt eget behov, så sådde hun inn i Guds rike først. Enken handlet på Elias` ord i tro og gav det hun hadde.

Kvinnen gikk hjem og stakk hånden ned i melkrukka og sannelig når hun tok opp en håndfull mel, så kom det to nye håndfuller nedi krukka! Og det samme skjedde med oljen. Melet økte i krukken og oljen økte i karet. Hun fikk oppleve et kontinuerlig mirakel. I stedet for at hun og hennes sønn døde, ble Gud hennes kilde og deres behov ble møtt.

Hva var dette? Det var Gud som sto bak profetens ord! Hun handlet i tro på Guds Ord gjennom profeten og Gud ble hennes forsørger! Hun var en virkelig enke i troen. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Guds forvandlende herlighet!

Uncategorised Posted on Thu, September 17, 2020 23:00:20

Men dersom dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses, på grunn av hans åsyns herlighet – som var en herlighet som ble borte -, hvor mye rikere på herlighet skal ikke da Åndens tjeneste bli? For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal rettferdighetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet. ( 2. Kor. 3:7-9 )

Guds Ord sier at dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, hadde et visst nivå av herlighet. Mens rettferdighetens tjeneste har et helt annet nivå av herlighet.

Dødens tjeneste i bokstaver og inngravert på steiner var de ti bud, og er selve essensen av loven. Kristus har kjøpt oss fri i fra loven. Derfor er de ti bud blitt avskaffet ( Rom. 7:6, Ef.2:15 ) og erstattet med bare ett bud i Den Nye Pakt, kjærlighetens bud. Kjærligheten er altså lovens oppfyllelse. ( Rom.13:8-10 )

Guds Ord kaller loven for dødens og bokstavens tjeneste. Her representert ved Moses. Men denne herlighet varte bare som et lite blaff og ble borte. Fordømmelsens tjeneste har et visst nivå av herlighet, men ingen vedvarende herlighet.

Vi har sett så mye lovisk forkynnelse med krav og fordømmelse. Slik forkynnelse skaper bare et lite blaff av herlighet i menneskers liv. Mange kristne kommer frem til forbønn fordi de føler seg fordømt. Dette gir dem dårlig samvittighet og en følelse av utilstrekkelighet.

Den religiøse og loviske pisken kan bare skape dårlig samvittighet, tårer og fordømmelse uten noen vedvarende forandring. De samme menneskene kommer gjerne frem igjen på neste møte uten at noen forandring har skjedd med dem.

Rettferdighetens tjeneste.

Det fins en tjeneste som er mye kraftigere, bedre og herligere. En tjeneste som overgår fordømmelsens tjeneste. Det er rettferdighetens tjeneste. Den har sin plattform i det fullbrakte verket på korset og i forsoningen.

Den forteller deg din rette stilling innfor Gud, som en ny skapning og rettferdig. Fokuset i denne forkynnelsen er om dine privilegier; hvem du er, hva du har og hva du kan gjøre i Kristus.

Den gir deg ikke bare et lite blaff av herlighet, slik Moses ved loven fikk oppleve. Men den fører til en vedvarende forvandling i ditt liv, fordi du ser hvem du er i Kristus.

Du forblir i denne herligheten når du ser inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det! Jeg ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Du finner ikke Loven, men kun nåden i Kristus!

Uncategorised Posted on Wed, September 16, 2020 06:49:50

Du, min sønn, bli derfor sterk i nåden, den som er i Kristus Jesus.” ( 2. Tim. 2:1 ).

Loven finner du ikke i Kristus, men kun nåden. Fordi Loven er ikke av tro. Kristus var Lovens ende, avslutning til rettferdighet for hver den som tror. ( Rom.10:4 )

Jesus innfridde kravene og således oppfylte, avskaffet og tok bort den jødiske Loven, Toraen, og dens forskrifter da han på korset ropte: «Det er fullbrakt!» Gjerningens vei for å bli akseptert av Gud var for alltid over.

Nå er alle elsket, inkludert og rettferdige alene gjennom troen på Kristus. ( Rom 5:1 ). Det kristne livet leves i Ham gjennom ferdiglagte gjerninger, som Gud på forhånd har gjort ferdige for at vi skulle vandre i dem. ( Ef 2:10 ).

Vi finner aldri Loven i Kristus. På samme måte kunne ikke Moses, som en representant for Loven, bli med inn i Kanaans land, løftes landet, overflods livet.

Ingen vil få del i løftes landet med melk og honning under Loven, men kun i Kristus. Eget strev og anstrengelse legger ingen ting til, men det er kun Guds velsignelser ved troen på Kristus, som gjør deg rik.

Gud selv begravde Moses ( Loven ), slik at ingen skulle finne ham.

”Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moab-landet, etter Herrens ord. Han ( Gud ) begravde ham i dalen i Moab-landet, rett overfor Bet-Peor. Men til denne dag er det ingen som kjenner til hvor graven hans er. ”( 5.Mos.34:5-6 )

Gud begravde selv Moses, slik at ingen mennesker skulle finne hans grav. Gud ønsket ikke at det skulle settes opp en gravstein eller et monument over Loven. Han tillot ikke at noen skulle gå til Mose grav for å minnes den. Gud ville at Loven skulle være begravd og glemt. I Kristus har budenes lov for alltid blitt avskaffet. ( Ef.2:14-15 )

Det er kun ved troen på Kristus det kristne livet kan leves. Han har gitt deg alt i Sin nåde, for å leve et liv i overflod og velsignelse. Bli sterk i nåden i Kristus! Ønsker deg en fortsatt velsignet dag! 😊❤️En ny og bedre pakt!

Uncategorised Posted on Tue, September 15, 2020 20:27:57

«For om den første pakten hadde vært feilfri, da ville det ikke blitt søkt rom for en annen i stedet.» ( Heb.8:7 )

Etter Jesu oppstandelse i fra de døde, har Gud opprettet en ny pakt, som er så mye bedre og som hviler på bedre løfter ( Heb 8:6 ).

Guds Ord sier at fordi det var noe å utsette på den første pakten, fikk vi en annen i stedet. Noen hevder at vi både må forholde oss til Den gamle og Den nye pakt. Enkelte hevder at Jesus oppfylte loven, men Han avskaffet den ikke.

Det betyr at vi må forkynne litt gammelt og litt nytt. At vi må forkynne Loven; de ti bud og samtidlig nåden og kjærligheten i Kristus. Det blir å halte til begge sider. Åndelig sett så blir dette rene lapskausen med både nåde og krav. Hva sier Guds Ord? Guds Ord sier at vi har fått en annen pakt i stedet for den første pakt.

Jesus avskaffet Loven; de ti bud.

«Dette gjorde Han da Han i Sitt kjød avskaffet fiendskapet; det vil si budenes lov som er i forskriftene, for i Seg Selv å skape et nytt menneske av de to og på den måten skape fred.” ( Ef.2:15 )

Jesus ikke bare oppfylte loven, da Han ropte: ”Det er fullbrakt. Men Han avskaffet budenes lov, som er i forskriftene, altså Loven, de ti bud. Han tilveiebrakte en fullkommen frelse og rettferdighet for evig, som ikke er basert på lovgjerninger og krav, men alene nåden ved troen på Kristus.

Jesus vant en evig forløsning og våre synder minnes Han aldri mer. Vi har fått en ny pakt i stedet for den gamle og en ny prestetjeneste grunnlagt på et fullkomment offer. Og som nye skapninger i Kristus Jesus har vi fått ett nytt bud, kjærlighets budet, i stedet for ti.

Vi har fått forsoningens tjeneste i stedet for fordømmelsens tjeneste. Vi forkynner liv i stedet for død. Nå trenger vi ikke lengre å søke etter Guds herlighet i fysiske bygninger som kirker og templer, fordi våre kropper har blitt tempel for Den Hellige Ånd og Han bor i oss ( 1 Kor 6:19-20 ).

Vi har fått en rikere herlighet, fordi vi er bærere av Hans nærvær og kraft. Og vi har fått en ny og bedre pakt i stedet for den gamle. Takk og pris for det! Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Tal til problemene!

Uncategorised Posted on Mon, September 14, 2020 08:35:45

«Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud! For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier.». ( Mark.11:22-23 ).

Jeg forstår ikke hva jeg skal gjøre. Denne situasjonen er jo bare helt håpløs. …

Det finnes tider da du kanskje trenger å snakke ut om det som tynger deg. Men det finnes også tider da du må tale i tro til problemene.

Mange liker å snakke ofte om sine problemer, i stedet for å snakke til problemene. Å bare snakke om dine problemer, fører som regel til at du synker dypere ned i vantro, tvil og problemene oppleves enda større.

Fjellene blir bare forstørret jo mer du snakker om dem. Å bekjenne tvil, vantro og mislykkethet produserer og formerer enda mer tvil og vantro.

Tal til fjellet.

Det er kanskje en ny tanke for deg å snakke høyt til problemene. Vi er mest vant til at vi skal be om at problemene må bli borte. Men Jesus sier at vi skal tale til fjellet og fjellet representerer jo et hvert problem og en hver umulighet i livet ditt. Du kan forandre omstendighetene ved å snakke til dem.

Guds Ord sier at den type tro er å nevne det, som ikke finnes, som om det finnes ( Rom.4:17 ).

Både Gud og Abraham, som er vår trosfar, gjorde det. Det er viktig å se at det å nevne det, som ikke finnes, som om det finnes er noe helt annet enn å nevne ting, som finnes, som om det ikke finnes.

Når jeg proklamerer at jeg er legt ved Jesu sår, så fornekter jeg ikke eksistensen av mine fysiske problemer, jeg later ikke som om de ikke er der. Men i stedet taler jeg til sykdommen og kommanderer den til å forsvinne og kaller på legedom istedet for sykdom.

Jeg bekjenner at min kropp er legt ved Jesu sår. ( Jesaja 53:4-5. 1 Pet 2:24. Ordsp 18:21 ). Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️Jesus var helt annerledes enn datidens religiøse ledere!

Uncategorised Posted on Fri, September 11, 2020 08:31:52

Og alle vitnet om Ham, og de undret seg over de nådens ord som kom fra Hans munn. Og de sa: Er ikke Han Josefs sønn? ( Luk.4:22 ).

I synagogen i Nasaret var de forundret over de nådens ord, som kom fra Jesu munn. Det var uvant kost for dem, som var vant til å høre de skriftlærde og fariseerne forkynne om fordømmelse og Guds straff. Det var umulig å tilfredsstille Loven og de religiøse kravene. Derfor levde folk med konstant dårlig samvittighet og følelse av ikke å være bra nok.

Men Jesus var helt annerledes enn datidens religiøse ledere. Han sto frem i synagogen og forkynte evangeliet; frihet for fanger og et nådens år. Det var ord av nåde og tilgivelse, som kom ut av Jesu munn. Jesus satte mennesker fri fra fordømmelse og dermed fri fra et liv i slaveri under syndens makt.

Et liv fri fra fordømmelse.

”… Jesus sa til henne: ” Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer! ( Joh.8:11 )

Kvinnen som ble grepet i hor ble fordømt og utstøtt. Hun skulle straffes av de egenrettferdige skriftlærde og fariseerne. Jesu budskap til dem var; den som er syndfri blant dere kan kaste den første steinen på henne. Den eneste som var syndfri, var Jesus, men Han fordømte henne ikke. Han løste henne fra fordømmelse ved å tilgi henne alt og dermed også sette henne fri fra et liv i synd.

Loviskhet og fordømmelse binder mennesker til synden, men nåden og tilgivelsen setter oss fri fra syndens makt. Evangeliets kraft virker ikke bare til å tilgi vår synd, men å løse oss fullstendig fra et liv i slaveri under synd.

Når vi ser at vi er nye skapninger blir vi rettferdighets bevisste. Våre synder er tilgitt for tid og evighet. Det resulterer i et liv fri fra fordømmelse. Kristus er din rettferdighet. Fryd deg over at du er tilgitt og akseptert av Ham!« PreviousNext »